Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Cleravo 285 SC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 295 /2017d
z dnia 27.06.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-3/2016 wu z 19.02.2016 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

BASF SE, Carl Bosch Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.:
+49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comC L E R A V O 2 8 5 S C


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego) - 250 g/l
(22,6%)
imazamoks
(związek z grupy imidazolinonów) - 35 g/l (3,16%)Zezwolenie MRiRW nr R-3/2016 wu z dnia 19.02.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 295 /2017d z dnia 27.06.2017 r.

Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

EUH208 - Zawiera mieszaninę izotiazolonów. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Cleravo 285 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do
rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych w uprawie odmian rzepaku
ozimego i rzepaku jarego odpornych na imazamoks.
Etykieta środka ochrony roślin Cleravo 285 SCChinomerak to substancja czynna z grupy regulatorów wzrostu zaliczana zgodnie
z klasyfikacją HRAC do grupy O. Imazamoks to substancja czynna z grupy inhibitorów
syntazy acetolaktanowej (ALS), zaliczana zgodnie z klasyfikacją HRAC do grupy B.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chinomerak została zaklasyfikowana do
grupy O, zaś substancja czynna imazamoks do grupy B.

Stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Cleravo 285 SC jest herbicydem selektywnym, o działaniu układowym, pobieranym głównie
przez liście, a w ograniczonym stopniu przez korzenie chwastów. Skuteczność zwalczania
chwastów (a tym samym termin wykonania zabiegu) zależy od fazy rozwojowej chwastów.
Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2 - 4 liści
właściwych (przytulia czepna do 4 okółków). Im bardziej zaawansowana faza rozwojowa
chwastu tym mniejsza efektywność działania środka Cleravo 285 SC.

Chinomerak to substancja czynna z grupy regulatorów wzrostu zaliczana zgodnie
z klasyfikacją HRAC do grupy O. Pobierany jest przez korzenie oraz liście chwastów,
kumulowany jest w stożkach wzrostu pędów i korzeni. Objawy działania chinomeraku
najszybciej widać na najmłodszych częściach chwastów.
Imazomaks to substancja czynna z grupy inhibotorów syntazy acetolaktanowej (ALS),
zaliczana zgodnie z klasyfikacją HRAC do grupy B.

Chwasty wrażliwe: bodziszki, gorczyca biała, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak
polny, przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, samosiewy jęczmienia,
stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, mlecz polny, przetaczniki, rumian polny,
rumianek pospolity.
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, fiołek polny, wyczyniec polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha


Termin stosowania:
− jesienią od fazy liścieni rzepaku do końca fazy szóstego liścia (BBCH 10 - 16) lub
− wiosną od fazy rozety do końca fazy wydłużania pędu głównego (BBCH 30 – 39).

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak jary

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha


Termin stosowania: środek stosować od fazy liścieni rzepaku do końca fazy szóstego liścia
(BBCH 10 -16).

Etykieta środka ochrony roślin Cleravo 285 SCZalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:
Nie stosować środków zawierających substancję czynną chinomerak częściej niż co
trzy lata na tym samym obszarze.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji rzepaku ozimego traktowanej na jesieni
środkiem Cleravo 285 SC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby
lub
szkodniki)
po
upływie
ośmiu
tygodni
od
zastosowania
środka
i intensywnej uprawie gleby oraz przestrzeganiu terminów agrotechnicznych można siać
zboża ozime. Wiosną można siać bez ograniczeń kukurydzę i rośliny bobowate.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji rzepaku jarego traktowanej środkiem
Cleravo
285
SC
po
upływie
dwóch
miesięcy
od
zastosowania
środka
i uprawie gleby na min. 20 cm można siać zboża jare. Po upływie trzech miesięcy od
zastosowania środka i starannej uprawie gleby można siać rzepak jary oraz słonecznik.
Natomiast
burak
cukrowy
może
być
uprawiany
po
upływie
minimum
12 miesięcy od zastosowania środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Kontrola samosiewów odmian rzepaku odpornych na imazamoks oraz strategia
zapobiegania pojawienia się chwastów odpornych na herbicydy z grupy ALS:

Przestrzeganie zasad higieny uprawy, a w szczególności:
– niedopuszczenie do mechanicznego przenoszenia nasion pomiędzy polami
uprawnymi podczas użytkowania maszyn żniwnych lub siewnych,
– przyspieszenie kiełkowania samosiewów rzepaku po zbiorze plonu aby umożliwić
ich zwalczanie z wykorzystaniem herbicydów o innym mechanizmie działania lub
zabiegów mechanicznych.

Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, a w szczególności:
– stosowanie rotacji herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosowanie mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów ALS z herbicydami o
odmiennym mechanizmie działania,
– stosowanie w rotacji i/lub mieszaninie herbicydów działających na kilka procesów
życiowych chwastów,
– stosowanie herbicydu o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– używanie różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– przestrzeganie zaleceń zawartych w etykiecie środka ochrony roślin – stosowanie
środka w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania
chwastów,
– monitorowanie ryzyka pojawienia się odporności chwastów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z posiadaczem zezwolenia.


2. Środka nie stosować:
Etykieta środka ochrony roślin Cleravo 285 SC– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
– przed spodziewanymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio po ich
wystąpieniu,
– przy silnym wietrze, oraz gdy na obszarze oprysku przebywają ludzie,
– na odmianach wrażliwych na imazamoks.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania
się
cieczy
użytkowej
na
stykach
pasów
zabiegowych
i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Najpierw należy sporządzić (w połowie
wymaganej ilości wody) ciecz użytkową środka Cleravo 285 SC, a następnie wlać
odmierzoną ilość Dash HC. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą dokładnie
mieszając. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę
dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcja dołączona do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie należy nosić soczewek kontaktowych podczas przygotowania cieczy użytkowej oraz
podczas zabiegu.
Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
Jeżeli do oprysku nie była używana jednorazowa odzież robocza, po zabiegu należy środki
ochrony osobistej wyprać/umyć.
Etykieta środka ochrony roślin Cleravo 285 SC
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony wód gruntowych środków zawierających substancję czynną
chinomerak nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze

W celu ochrony wód gruntowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu
zawierającego chinomerak nie częściej niż raz na trzy lata na tym samym obszarze.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
– 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Okres od zastosowania środka (faza BBCH 39) do terminu zbioru pokrywa okres karencji.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Co najmniej 8 tygodni dla całych roślin rzepaku przeznaczanych na paszę.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


Etykieta środka ochrony roślin Cleravo 285 SCPIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku wystąpienia utrzymujących się problemów zdrowotnych (łzawienie,
zaczerwienienie, podrażnienie oczu, podejrzenie reakcji alergicznej) lub w przypadku
pojawienia się wątpliwości co do stanu zdrowia, należy udać się do lekarza wraz z etykietą
lub kartą charakterystyki produktu.
Pierwsza pomoc w przypadku wdychania oparów środka: Należy przerwać pracę i opuścić
teren wykonywania zabiegu.
W przypadku zanieczyszczenia skóry, należy zdjąć narażone na środek ubrania, umyć skórę
ciepłą wodą (w miarę możliwości) z mydłem a następnie dobrze spłukać. W przypadku
dostania się środka do oczu, należy zdjąć soczewki kontaktowe (jeśli są założone),
a następnie przemyć oczy czystą ciepłą wodą. Soczewki kontaktowe należy wyrzucić - nie
mogą być ponownie założone.
W przypadku połknięcia, należy wypłukać usta wodą lub wypić szklankę wody (250 ml). Nie
należy wywoływać wymiotów.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Cleravo 285 SC


Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody