Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Cliophar 300 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 190/2016d z dnia 08.04.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 95/2012 z dnia 13.07.2012 r.


Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing),
Królestwo Belgii, tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: + 48 22 866
41 80, fax: + 48 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281
10 08, fax: +48 12 281 14 54.
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10
90, fax: + 48 58 676 74 89.
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002
Suchy Las, tel.: +48 61 812 51 13, + 48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.
4. Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95
50, +48 42 650 66 95.
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 0118.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do
29, fax: +48 58 552 48 31


CLIOPHAR 300 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l


Zezwolenie MRiRW nr R- 95/2012 z dnia 13.07.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 190/2016d z dnia 08.04.2016 r.


EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
OPIS DZIAŁANIA
Cliophar 300 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli.
Środek Cliophar 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów
roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje
Etykieta środka Cliophar 300 SL, załącznik do decyzji zmieniającej zezwolenie MRiRW
1

w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania
na poziomie komórkowym.
Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna,
rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.
Chwasty średnio odporne: szarłat szorstki.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny,
przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, chwasty jednoliścienne.
STOSOWANIE ŚRODKA
RZEPAK OZIMY
Termin stosowania środka:
a) jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)
b) wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia
tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (do fazy BBCH 50)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

BURAK CUKROWY
Termin stosowania środka: w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

CEBULA Z SIEWU

Termin stosowania środka: w fazie wyraźnie widocznych 3 liści (BBCH 13)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem, na tym samym polu
można uprawiać rzepak jary, zboża lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środka
Cliophar 300 SL.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Na cebuli środek Cliophar 300 SL powoduje przemijające objawy fitotoksyczności tj.
lekkie chlorozy lub skręcanie liści i ich wyłożenie. Objawy te mijają po około 2
tygodniach i nie mają wpływu na plon cebuli.
Etykieta środka Cliophar 300 SL, załącznik do decyzji zmieniającej zezwolenie MRiRW
2

2. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów nie stosować dawek ani
wyższych ani niższych od zalecanych, środek stosować przemiennie z herbicydami
o różnym mechanizmie działania
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne (szczególnie zioła
i niektóre warzywa),
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Środka nie stosować na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby
i szkodniki, w mieszaninach z nawozami.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle
zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka Cliophar 300 SL, załącznik do decyzji zmieniającej zezwolenie MRiRW
3

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


Etykieta środka Cliophar 300 SL, załącznik do decyzji zmieniającej zezwolenie MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody