Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Clomate 360 CS

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 13 /2015wu z dnia 17.04.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Albaugh Europe Sàrl, World Trade Center - Lausanne, Avenue Gratta-Pail e 2, 1018
Lausanne, Konfederacja Szwajcarska, tel.: + 41 21 799 9130, fax:+ 41 21 799 9139
CLOMATE 360 CS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 360 g/l (30,25%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 13 /2015wu z dnia 17.04.2015 r.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Clomate 360 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do
rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przed wschodami rośliny uprawnej,
przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz
jednoliściennych w rzepaku ozimym i ziemniaku.
Środek Clomate 360 CS przeznaczany jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Clomate 360 CS jest absorbowany przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamuje
syntezę barwników odpowiedzialnych za fotosyntezę (chlorofilu i karotenoidów) w roślinach.
Chwasty absorbując środek podczas kiełkowania, wschodzą z wybielonymi liśćmi,
a następnie w krótkim czasie giną.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik
pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny
Chwasty odporne: fiołek polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania:
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać natychmiast po
ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin
ziemniaka (przed pękaniem gleby zwykle w ciągu 7 dni po sadzeniu).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Clomate 360 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1.
Rzepak ozimy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 l/ha.
Termin stosowania:
środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie
uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do
przezimowania.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:
− na jesieni, tj. zaraz po zastosowaniu środka, po wykonaniu orki na głębokość 25 cm
można uprawiać tylko zboża ozime z wyjątkiem jęczmienia ozimego;
− na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu
można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki,
pomidory z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji ziemniaka na tym samym
polu można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek lub jego mieszaninę
z innymi herbicydami.
Po zbiorze roślin uprawnych i po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm można
uprawiać zboża ozime, szczególnie w późniejszych terminach siewu, rzepak, bobik,
ziemniaki, groszek, kukurydzę, siemię lniane, buraki cukrowe, oraz rzepę. W zbożach
ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych
obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
2. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować
przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
3. Środka (również łącznie z innym herbicydem) nie stosować:
− w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na
możliwość ich uszkodzenia,
− na gleby zbyt wilgotne i przesuszone,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie plantacje oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji
temperatury,
− gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne
drzewa

i krzewy,
− w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich, roślin
warzywnych, sadów, plantacji szkółek, upraw pod osłonami, zbóż jarych,
kukurydzy, lucerny, buraków.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
Etykieta środka ochrony roślin Clomate 360 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
5. Istnieje ryzyko dla upraw przyległych oraz roślinności nie uprawnej wynikające
z ulatniania się środka Clomate 360 CS. Skutkiem może być uszkodzenie/wybielanie
roślinności sąsiadującej. W przypadku pojawienia się takich skutków należy
poinformować producenta środka ochrony roślin.
6. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Clomate 360 CS w mieszaninach z
innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach
tych środków.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze Turbo Tee Jet przy ciśnieniu 1-
6 barów i gdy prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek. Belka polowa opryskiwacza
powinna być nisko zawieszona.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Sposób mycia
− Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i
ponownie opróżnić,
− napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn
sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
− części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego podchloryn sodowy,
− ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Etykieta środka ochrony roślin Clomate 360 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej, w trakcie wykonywania
zabiegu oraz kontaktu z powierzchniami zanieczyszczonymi środkiem.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Etykieta środka ochrony roślin Clomate 360 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW
Wskazówki ogólne: Osoby poszkodowane usunąć z obszaru zagrożenia, ułożyć stabilnie na
boku, przykryć i utrzymywać w cieple. Zwilżoną lub nasiąkniętą odzież zdjąć.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przy otwartej powiece wypłukać dużą ilością wody lub płynu do przemywania oczu przez
min. 15 minut. Skonsultować z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą:
Zmyć skórę. W przypadku dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
W przypadku wchłonięcia przez drogi oddechowe:
Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
Po połknięciu:
Nie powodować wymiotów! Przy wystąpieniu dolegliwości porozumieć się z lekarzem.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer parti –
Etykieta środka ochrony roślin Clomate 360 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody