Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Colzor Trio 405 EC


1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 249/2016d z dnia 05.05.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa, tel.: +48 22 326 06 01,
fax.: +48 22 326 06 99

Colzor Trio 405 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
dimetachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 187,5 g/l (17,6%)
napropamid
(związek z grupy amidów) – 187,5 g/l (17,6%)
chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) – 30 g/l (2,8%)


Zezwolenie MRiRW nr R-70/2010 z dnia 02.09.2010 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-249/2016d z dnia 05.05.2016 r.


Niebezpieczeństwo

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.
P391 - Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo,
przeznaczony
do
zwalczania
jednorocznych
chwastów
dwuliściennych
i
niektórych
jednoliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez okrywę nasienną, kiełki
i korzenie chwastów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), komosa biała, mak polny, miotła zbożowa,

Etykieta środka ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, załącznik do decyzji MRiRW

2
niezapominajka polna (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), przetacznik perski, przytulia czepna,
stulisz lekarski, rumianek polny, tasznik pospolity (środek w dawce 3,0-4,0 l/ha), tobołki polne.
Chwasty średnioodporne: fiołek polny.
Chwasty odporne:
samosiewy zbóż.


STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie (do 3 dni po siewie) na wilgotną,
starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie
przykryć glebą.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga: mniejsze ilości cieczy użytkowej stosować tylko przy wysokim uwilgotnieniu gleby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
Środek ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną dimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni
uprawnej
nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg tej
substancji na ha.

Niższe dawki środka (2,5-3,0 l/ha) stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolnej
i w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższe dawki (3,5-4,0 l/ha) na
glebach cięższych.

Po zabiegu w okresie jesiennym nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.

Po zastosowaniu środka mogą na roślinach rzepaku wystąpić objawy fitotoksyczności, mają one
charakter przemijający i nie mają wpływu na plonowanie.
Silne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.

W przypadku konieczności wykonania na plantacji rzepaku kolejnego zabiegu herbicydowego
zaleca się zastosowanie środka chwastobójczego, zawierającego substancje czynne z innych
grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania niż wchodzące w skład środka Colzor
Trio 405 EC.

Środka Colzor Trio 405 EC nie stosować:

na glebach piaszczystych,

po skiełkowaniu nasion rzepaku.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się glebie w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.

Etykieta środka ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, załącznik do decyzji MRiRW

3
W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku jesienią na polu tym, po wykonaniu
uprawy, w tym orki na głębokość minimum 15 cm, można wysiewać wyłącznie rzepak, gdy jest
możliwe wykonanie siewu we właściwym terminie agrotechnicznym.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji wiosną można uprawiać: rzepak jary, kukurydzę,
groch lub słonecznik. Konieczne jest jednak wykonanie orki na głębokość minimum 15 cm. Nie
należy wysiewać zbóż, lnu i buraków.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.

Etykieta środka ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, załącznik do decyzji MRiRW

4
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Nie
wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody / mydłem.


Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ................................................................................................................................
Zawartość netto - .............................................................................................................................
Nr partii - ...........................................................................................................................................

Etykieta środka ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody