Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Command 360 CSZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 161/2017d z dnia 21.04.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-4/2014 z dnia 09.01.2014 r.


Posiadacz zezwolenia:
FMC Chemical s.p.r.l.,Rue Royale 97, 4 Floor, 1000 Bruksela, Królestwo Belgii.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50,
fax: 22 571 40 51
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: +48 32 745 11
12, www.agropak.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. +48 22 731 50 82, fax.+48 22 725
54 01, www.whlogistics.pl.
COMMAND 360 CS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (30,99%).


Zezwolenie MRiRW nr R-4/2014 z dnia 09.01.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-314/2015d z dnia 07.05.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R-55/2016d z dnia 29.01.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 161/2017d z dnia 21.04.2017 r.

H413 -Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.


OPIS DZIAŁANIA
Command 360 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł, stosowanym
doglebowo,
przeznaczonym
do
zwalczania
niektórych
jednorocznych
chwastów
dwuliściennych oraz jednoliściennych w fasoli, grochu, ogórku, rzepaku ozimym, rzepaku
jarym i ziemniaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych
i ręcznych.
Command 360 CS jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie
ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna,
tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi,
pokrzywa żegawka, dymnica pospolita, rumian polny, psianka czarna, maruna bezwonna.
Chwasty średnio odporne: żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: rdest plamisty, fiołek polny.
Etykieta środka ochrony roślin Command 360 CS, załącznik do decyzji MRiRW
1


STOSOWANIE ŚRODKA
1. ZIEMNIAK
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim
obredleniu – na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. fiołka polnego, maruny bezwonnej)
środek można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Sencor 70 WG.

Zalecana dawka: Command 360 CS 0,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,4-0,5 kg/ha.

2. RZEPAK OZIMY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do
przezimowania.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 - 0,33 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. RZEPAK JARY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 - 0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
1. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości
próchnicy.
2. W niektórych odmianach rzepaku jarego mogą wystąpić przejściowe objawy
fitotoksyczności nie mające wpływu na plonowanie.
3. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

4. GROCH
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Etykieta środka ochrony roślin Command 360 CS, załącznik do decyzji MRiRW
2


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. FASOLA
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. OGÓREK
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie
uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:
- na jesieni, tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną
chlomazon, po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać
tylko zboża ozime za wyjątkiem jęczmienia ozimego;
- na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można
uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor
z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji grochu, fasoli, ogórków,
ziemniaków, rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca
się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.
W przypadku stosowania środka Command 360 SC w dawce 0,33 l/ha po zbiorze rośliny
uprawnej na tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych
terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże
bez istotnego wpływu na plon.
Podczas stosowania środka Command 360 CS w mieszaninie z innymi herbicydami
należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład
mieszaniny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:
1. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości
próchnicy.
2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych
obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
3. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować
przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
4. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia
uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
Etykieta środka ochrony roślin Command 360 CS, załącznik do decyzji MRiRW
3


5. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 360 CS w mieszaninach
z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych
w etykietach tych środków.
6. Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować:
-
w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość
ich uszkodzenia,
-
na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych, podczas ciszy sprzyjającej
występowaniu inwersji temperatury,
-
gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa
i krzewy, w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych,
sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny
i buraków.
7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W przypadku łącznego stosowania środków Command 360 CS ze środkami w formie
proszku do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka
Command 360 CS wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu - zgodnie
z instrukcją stosowania środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie
płynu, do cieczy użytkowej środka Command 360 CS dodać środek w formie płynu
i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średniokropliste
w dolnym zakresie zalecanych ciśnień.
Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla
użytego typu rozpylacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy
postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych
w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Etykieta środka ochrony roślin Command 360 CS, załącznik do decyzji MRiRW
4


Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE
NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI
ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 00C-300C, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Command 360 CS, załącznik do decyzji MRiRW
5


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub
można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę


Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Etykieta środka ochrony roślin Command 360 CS, załącznik do decyzji MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody