Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Command 480 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 435/2017d z dnia 25.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-11/2014 z dnia 31.01.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
FMC Chemical s.p.r.l.,Rue Royale 97, 4 Floor, 1000 Bruksela, Królestwo Belgii.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50, fax: 22
571 40 51
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89,
www.target.com.pl
Nobilla Sp. z o.o. Sp. K., ul. Nowa 32, 37-400 Nisko tel.: 15 841 42 50,fax: 15 841 20 76,
www.nobillapoland.pl
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno tel.: 32 745 11 12,
www.agropak.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.plCOMMAND 480 ECŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) - 480 g/l (46,66%)Zezwolenie MRiRW nr R-11/2014 z dnia 31.01.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 435/2017d z dnia 25.08.2017 r.NIEBEZPIECZEŃSTWO
H226
Łatwopalna ciecz i pary.
H304
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
Etykieta środka ochrony roślin Command 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1

zgodnie z instrukcją użycia.
P210
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących

powierzchni. – Palenie wzbronione.
P260
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć proszki gaśnicze, pianę, dwutlenek węgla, rozpyloną
wodę do gaszenia.
P301 + P310 W
przypadku
połknięcia:
natychmiast
skontaktować
się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
P331
Nie wywoływać wymiotów.

OPIS DZIAŁANIA
Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, występującym
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczany jest do grupy F3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem pobieranym przez korzenie chwastów, powodującym w roślinie hamowanie
syntezy karotenoidów. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie tkanek. Command
480 EC działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu chwasty nie
wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Chwasty wrażliwe
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia
czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe
komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki, rdest powojowy,
przetacznik rolny, psianka czarna.
Chwasty średnio odporne
rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne
fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Ziemniak
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania środka: dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać
po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. o fiołka polnego, marunę bezwonną) środek
można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną
(bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Etykieta środka ochrony roślin Command 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można
stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.
Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez
grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
1. Mieszaniny ze środkiem Butisan 400 SC, nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

Groch
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fasola
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na
starannie uprawioną (bez grud) glebę.
W
celu
poszerzenia
zakresu
zwalczanych
gatunków
chwastów
stosować
środek
w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
Zalecana dawka: Command 480 EC 0,15 - 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Command 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ogórek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na
starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Seler korzeniowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na
starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch, fasola, marchew, ogórek, seler korzeniowy - nie dotyczy.
1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.
2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących
prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
3. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować
przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania
w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
4. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych
w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
5. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 480 EC w mieszaninach z innymi
środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków.
6. Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem) nie stosować:
– w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich
uszkodzenia,
– na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych,
– podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury, gdy istnieje jakakolwiek
możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy,
– w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i
roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Etykieta środka ochrony roślin Command 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:
– na jesieni (tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną chlomazon), po
wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime za
wyjątkiem jęczmienia ozimego;
– na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można uprawiać:
bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady,
słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji grochu, fasoli, ogórków,
ziemniaków, marchwi, rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca
się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.
W przypadku stosowania środka Command 480 EC w dawce 0,25 l/ha po zbiorze rośliny uprawnej na
tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu.
W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na
plon.
Podczas stosowania środka Command 480 EC w mieszaninie z innymi herbicydami należy
przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
W przypadku użycia opryskiwaczy polowych
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
W przypadku łącznego stosowania środków Command 480 EC ze środkami w formie proszku do
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka Command 480 EC wlać
zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu - zgodnie z instrukcją stosowania środka w formie
proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Command 480 EC
dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio - lub grubokropliste
w dolnym zakresie zalecanych ciśnień.
Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego
typu rozpylacza.
W przypadku użycia opryskiwaczy ręcznych
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.


Etykieta środka ochrony roślin Command 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła,
− pod zamknięciem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC
W przypadku wypicia (połknięcia) - wypić dużą ilość mleka lub wody. Nie pić alkoholu! Nie
wywoływać wymiotów! Wezwać lekarza! W przypadku zanieczyszczenia skóry – zdjąć
zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczoną skórę zmyć natychmiast wodą i mydłem.
Etykieta środka ochrony roślin Command 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
6

Udać się do lekarza. Przy kontakcie oddechowym - wyprowadzić poszkodowanego z terenu o
zanieczyszczonym powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu zasięgnąć
porady lekarza!
INFORMACJE DLA LEKARZA
Środek zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne działanie na układ
oddechowy. Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka, dodatkowo stosować węgiel
aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą w oczyszczeniu układu pokarmowego.
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

Etykieta środka ochrony roślin Command 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
7

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody