Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Command Top 375 CSZałącznik do decyzji MRiRW nr R-65/2016d z dnia 02.02.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-6/2015 z dnia 20.01.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
FMC Corporation, Agricultural Product Group, 1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103
Stany Zjednoczone Ameryki, tel.: 001 215 299 6000, fax: 001 215 299 5998
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50,
fax: 22 571 40 51
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
TARGET Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774
10 90, fax +48 58 676-74-89
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82,
fax: +48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl.
COMMAND TOP 375 CS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 30 g/l (2,73%)
napropamid (związek z grupy alkanoamidów) - 345 g/l (31,36%)
Zezwolenie MRiRW nr R-6/2015 z dnia 20.01.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-65/2016d z dnia 02.02.2016 r.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
OPIS DZAIAŁANIA
Command Top 375 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł w cieczy
do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych
jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
etykieta środka ochrony roślin Command Top 375 CS, załącznik do decyzji MRiRW 1
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem doglebowym jest herbicydem zawierającym dwie uzupełniające się
substancje aktywne: chlomazon i napropamid o działaniu systemicznym. Chlomazon
powoduje hamowanie syntezy karotenoidów (barwników roślinnych), co objawia się
charakterystycznym bieleniem liści i łodyg roślin wrażliwych. Napropamid powoduje
hamowanie syntezy białek, co prowadzi. do zahamowanie rozwoju korzeni i wzrostu
chwastów. Środek Command Top 375 CS Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich
kiełkowania.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała,
mak polny, maruna bezwonna ( w dawce 3,0 l/ha), miotła zbożowa, mlecz zwyczajny,
ostróżeczka polna, stulicha psia, tasznik pospolity, przytulia czepna, rumianek pospolity,
rumian polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, przetacznik perski, maruna bezwonna
(w dawce 2,75 l/ha), tobołki polne.
Chwasty średnioodporne: wyczyniec polny (w dawce 3,0 l/ha).
Chwasty odporne: fiołek polny, gorczyca polna, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny,
chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko korzeniące się.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,75 - 3 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę
(BBCH 00-08).
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią. Przestrzegać
zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku do przezimowania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi!
Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących
prawidłową uprawę, wilgotność gleby, itp.
Niższą z zalecanych dawkę stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolnej
i w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższą z zalecanych dawkę
stosować na glebach cięższych.
Intensywne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności
środka.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po
wykonaniu głębokiej orki, można uprawiać: rzepak jary, kapustę, ziemniak, pomidor, groch,
słonecznik, tytoń, jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare lub kukurydzę.
Na zbożach jarych i kukurydzy mogą początkowo wystąpić przemijające przebarwienia liści
nie mające istotnego wpływu na plon.
etykieta środka ochrony roślin Command Top 375 CS, załącznik do decyzji MRiRW 2
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka Command Top 375 CS nie stosować:
− na glebach piaszczystych, zbrylonych, przesuszonych lub zbyt wilgotnych,
− po skiełkowaniu nasion rzepaku.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Zaleca się opryskiwać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze antyznoszeniowe pod
ciśnieniem 0,2-0,6 megapaskali.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
Belka polowa opryskiwacza powinna być nisko zawieszona.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem
w innych roślinach niż zalecane.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
etykieta środka ochrony roślin Command Top 375 CS, załącznik do decyzji MRiRW 3
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -
etykieta środka ochrony roślin Command Top 375 CS, załącznik do decyzji MRiRW 4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody