Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka COMPO Herbistop Spray


Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do zezwolenia MRiRW nr R - 35/2016 wu z
z dn
d i
n a
i
a 13
1 .
3 12
1 .
2 2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
COMPO GmbH, Gildenstraß
a e
ß
e 38
3 ,
8
, D-48
4 1
8 5
1 7
5
7 Mü
M n
ü s
n ter
e ,
, Re
R p
e u
p b
u l
b ilk
i a
a Fe
F d
e e
d r
e al
a n
l a
n
a N
i
N e
i m
e iec,
tel.: +49 0251 32770

Po
P d
o m
d iot
o
t od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za
a ko
k ń
o c
ń o
c w
o e
e et
e yk
y i
k et
e ow
o an
a i
n e
e śr
ś od
o k
d a
k
a oc
o h
c r
h on
o y
n
y roś
o l
ś in:
CO
C MP
M O
P Po
P l
o s
l ka
a sp.
p
. z
z o.
o o.
o ,
, pl
p .
l Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,
tel.: 61 850 93 80,
, ww
w w
w .
w com
o po
p .
o pl
p


COM
O PO
O Herbi
b stop
o Spray


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó n
i
n e
i p
e r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a ny
n c
y h
c


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
:
kwas pelargonowy (zw
z i
w ąz
ą e
z k
e z
z g
rup
u y
p
y na
n s
a yc
y on
o y
n c
y h
h k
wa
w s
a ów
w tłu
ł s
u zc
z zo
z wy
w c
y h)
h – 30 g/l (3,01%)

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr R- 35/2016 wu z dnia 13.12.20
2 1
0 6
1 r.
Uwaga

H319 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o
o na
n
a oc
o zy
z .
y

EUH401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d owi
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - St
S os
o ow
o a
w ć
a oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z /ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
A SI
S Ę
Ę DO
D OCZ
C U
Z :
U
: Ost
s ro
r ż
o n
ż i
n e
i
e pł
p u
ł k
u ać
a wo
w d
o ą
d
ą
pr
p ze
z z
e kilik
l a
a min
i u
n t
u .
t Wyj
y ąć
ą soc
o ze
z wk
w i
i kon
o t
n ak
a tow
o e
w ,
e jeż
e e
ż l
e il są
ą i moż
o n
ż a
n
a je
e ła
ł two
w
o us
u un
u ą
n ć
ą . Na
N d
a a
d l
a
płukać.
P337+P313 - W pr
p zy
z p
y a
p dk
d u
u ut
u rzy
z m
y ywa
w n
a i
n a
i
a się
i
ę dzi
z a
i ła
ł n
a i
n a
i
a dr
d aż
a n
ż ią
i c
ą eg
e o
o na
n
a oc
o zy
z :
y Za
Z s
a ię
i g
ę ną
n ć
ą
po
p r
o ad
a y
d /
y zg
z ło
ł s
o ić
i się
i
ę po
p d
o
d op
o i
p e
i k
e ę
ę le
l k
e ar
a za
z .
a

OPIS DZIAŁANIA
CO
C MP
M O
P He
H r
e bi
b s
i top
o
p Sp
S r
p ay
a
y jes
e t ni
n e
i s
e el
e ektywnym herbicydem, za
z w
a i
w e
i r
e aj
a ąc
ą ym
y na
n t
a ur
u al
a n
l ą
n
ą
substancję czynną – kwa
w s
a pe
p l
e a
l r
a g
r on
o o
n w
o y
w ,
y w
w po
p s
o tac
a i
i got
o ow
o e
w go
o do
d
o uż
u y
ż c
y ia
i
a roz
o t
z wo
w r
o u
u wo
w d
o n
d e
n g
e o,
o
,
pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o ym
y
do
d
o
zwa
w lc
l za
z n
a ia
i
a
chw
h a
w s
a tów
w
jed
e n
d o
n -
i dw
d u
w l
u ilś
i cie
i n
e n
n yc
y h
h
wy
w s
y tęp
ę u
p j
u ąc
ą yc
y h
h
w am
a at
a or
o sk
s ie
i j
e up
u r
p aw
a i
w e
i
e roś
o liln
i
n oz
o d
z o
d b
o n
b yc
y h,
h wa
w r
a zywn
w yc
y h
h i
i sad
a o
d wn
w i
n c
i zyc
y h.
h Pr
P ep
e a
p r
a at
a
t jes
e t
s tak
a że
ż
e
pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y
y do
d
o lilk
i wi
w d
i a
d cj
c i
i mchó
h w
ó
w w
w up
u r
p aw
a i
w e
i
e dr
d ze
z w
w i
i krze
z w
e ó
w w
w owo
w c
o owy
w c
y h
h or
o az
a
z lilk
i wi
w d
i a
d c
a j
c i
i
mchó
h w
ó
w i
i glo
l n
o ó
n w
ó
w na
n
a ście
i ż
e k
ż ac
a h
h i
i pl
p a
l c
a ac
a h
h ob
o s
b ad
a z
d o
z n
o y
n c
y h
h roś
o liln
i a
n m
a i
i dr
d ze
z w
e i
w a
i s
a tymi.
i

Śr
Ś od
o e
d k
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y
y wy
w łą
ł c
ą zn
z i
n e
i
e do
d
o stos
o ow
o a
w n
a i
n a
i
a pu
p n
u k
n tow
o e
w g
e o
o na
n
a po
p w
o i
w e
i r
e zc
z hni
n
i do
d
o 50
5 0
0
0 m
2.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Śr
Ś od
o e
d k
e zwa
w l
a c
l za
z
a chwa
w s
a ty
y jed
e n
d o
n - i dwuliścienne, mchy
h
y or
o az
a
z glo
l n
o y
n
y po
p p
o r
p ze
z z
e
z dzia
i ł
a a
ł n
a i
n e
i
kon
o t
n ak
a tow
o e
w .
e Po
P w
o o
w d
o u
d j
u e
e ob
o u
b m
u ie
i r
e an
a i
n e
i
e zi
z e
i l
e o
l n
o y
n c
y h
h częś
ę ci
i roś
o liln
i
n maj
a ąc
ą yc
y h
h be
b z
e p
z o
p ś
o red
e n
d i
n
i kon
o t
n ak
a t
t ze
z
e
Etykieta środka oc
o hr
h on
o y
y r
ośliln
i COMPO Herbistop Spray,
, za
z łą
ł c
ą zn
z i
n k
i d
o
d
o ze
z zw
z ole
l ni
n a
a M
R
M iR
i W
R

1

środkiem. Działanie środka jest widoczne już po kilku godzinach od zastosowania. Utrata
nadziemnych części powoduje także obumieranie korzeni u chwastów jednoliściennych.
Chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się zaczynają ponownie wschodzić po upływie ok.
3-8 tygodni. Ze względu na mechanizm działania substancji czynnej środka, niezależny
w dużym stopniu od warunków pogodowych; środek jest również skuteczny przy niskich
temperaturach (wczesna wiosna, późna jesień).

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, komosa
wielkolistna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, mniszek pospolity, rdestówka
powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wyka kosmata, mchy
(m in. mokradłoszka zaostrzona, skrętek wilgociomierczy, krótkosz pospolity, rokiet
cyprysowaty, fałdownik nastroszony).

Chwasty średnio odporne:
mlecz polny, perz zwyczajny, wiechlina łąkowa.

Chwasty odporne:
trybula leśna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny warzywne
przygotowanie gleby pod uprawę przed wysiewem lub sadzeniem.
Termin stosowania: środek stosować od wiosny, po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/1 m2
Liczba zabiegów: 1

zwalczanie chwastów w okresie uprawy warzyw (stosowanie w międzyrzędach,
stosowanie pomiędzy/pod uprawianymi roślinami).
Termin stosowania: środek stosować od wiosny, po rozpoczęciu wegetacji przez roślin
chwastów i po ponownym pojawieniu się chwastów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/1 m2
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 21 - 40 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Drzewa i krzewy ozdobne (stosowanie pomiędzy/pod uprawianymi roślinami).
Termin stosowania: środek stosować od wiosny po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów i po ponownym pojawieniu się chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/1 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: 21 - 40 dni

Drzewa i krzewy owocowe (stosowanie pomiędzy/pod uprawianymi roślinami).
Termin stosowania: środek stosować od wiosny po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów i po ponownym pojawieniu się chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/1 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: zwalczanie chwastów 21 - 40 dni , zwalczanie mchów 30 - 60 dni.


Ścieżki i place obsadzone krzewami i drzewami ozdobnymi (tereny nieużytkowane pod
uprawę).
Termin stosowania: środek stosować od wiosny po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów i po ponownym pojawieniu się chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/1 m2
Etykieta środka ochrony roślin COMPO Herbistop Spray, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami:
− zwalczanie chwastów: 21 - 40 dni,
− zwalczanie mchów i glonów: 30 - 60 dni.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na powierzchniach, na których zastosowano środek COMPO Herbistop Spray, wstrzymać
się z pracami uprawowymi przez co najmniej trzy dni, aby środek mógł w pełni wykazać
swoje działanie. Sadzić lub wysiewać rośliny najwcześniej po trzech dniach od
zastosowania.

ZALECENIA STOSOWANIA
W celu zwalczania chwastów stosować oprysk punktowo na pojedyncze rośliny.
W przypadku glonów i mchów stosować zabieg na zajętej przez nie powierzchni. Chwasty,
mchy i glony przeznaczone do zwalczania spryskać starannie, tak aby zostały dobrze
nawilżone. Przed zastosowaniem środka zwalczane rośliny powinny być suche. Obumierają
tylko te zielone części rośliny, które miały bezpośredni kontakt ze środkiem. W przypadku
ponownego wykiełkowania chwastów, zabieg w razie potrzeby powtórzyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Uwaga:

Środek nie jest zalecany do usuwania chwastów i mchów na trawnikach.

Podczas stosowania środka należy tak kierować strumień cieczy użytkowej, aby ciecz nie
osiadała na liściach i innych częściach nadziemnych sąsiadujących roślin ogrodowych.
W przeciwnym przypadku może dojść do ich uszkodzenia.

Należy zwrócić uwagę na możliwość znoszenia cieczy użytkowej przez wiatr. Z tego też
względu środek najlepiej stosować w dni bezwietrzne. Deszcz, jeśli wystąpi 3-6 godzin po
zabiegu nie powinien mieć znaczącego wpływu na skuteczność środka. Opady deszczu
występujące po 12 godzin od zabiegu nie mają już żadnego wpływu na działanie środka.

Liście, które w ciągu trzech pierwszych dni po zastosowaniu środka miały kontakt z glebą
pokrytą środkiem, mogą doznać miejscowych uszkodzeń. Zdrewniałe części roślin nie
ulegają uszkodzeniu, więc środek można zastosować pod drzewami i krzewami.

Nie stosować na płytach z żywicy syntetycznej i marmurze.
W przypadku innych materiałów należy sprawdzić tolerancję w mało widocznym miejscu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) oraz okulary ochronne w trakcie wykonywania
zabiegu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Unikać nieuzasadnionego kontaktu z produktem. Niewłaściwe użycie może powodować
problemy zdrowotne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin COMPO Herbistop Spray, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów
zapylających.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
3 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 2ºC - 25ºC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Po dostaniu się do dróg oddechowych: Wyjść na świeże powietrze, w razie potrzeby
skonsultować się z lekarzem.
W razie kontaktu ze skórą: Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W przypadku połknięcia: Wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. NIE wywoływać
wymiotów.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .....
Etykieta środka ochrony roślin COMPO Herbistop Spray, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody