Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Coragen 200 SC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 355/2017d z dnia 14.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-50/2016 z 25.02.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa,
Tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com


CORAGEN 200 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
chlorantraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,4%)
Grupa IRAC 28


Zezwolenie MRiRW nr R- 50/2016 z dnia 25.02.2016 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 355 /2017d z dnia 14 .07.2017 r.

Uwaga
H 410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280
Stosować rękawice ochronne
P391
Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
CORAGEN 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do
zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i
zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka
w kapuście głowiastej białej. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu
i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
sadowniczych lub polowych.

Jabłoń
owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Etykieta środka Coragen 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW 1

Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż
w fazie czarnej główki.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

zwójkówki liściowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem
w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Ziemniak
stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy
kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz
bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha

Kapusta głowiasta biała
bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 125 ml/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń – 14 dni,
Ziemniak – 14 dni,
Kapusta głowiasta biała - 1 dzień.

Środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości dla danego szkodnika.
Strategia zarzadzania odpornością:
− środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne
należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
− w przypadku dwukrotnego stosowania środka, oba zabiegi powinny zostać wykonane
przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika,
− nie stosować środków owadobójczych zawierających substancje czynne z grupy diamidów
częściej niż 2 razy w sezonie w tej samej uprawie,

Etykieta środka Coragen 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW 2

− nie należy redukować dawek środka, również w przypadku gdy jest on składnikiem
mieszanin zbiornikowych.

Nie stosować środka na plantacjach roślin przeznaczonych do produkcji materiału rozmnożeniowego
(z wyjątkiem szkółek drzew owocowych).

Podczas stosowania nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio
przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW
ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w
trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy jabłoni
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
- 25 m od zbiorników i cieków wodnych lub

Etykieta środka Coragen 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW 3

- 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy ziemniaka
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy kapusty
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .......

Etykieta środka Coragen 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW 4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody