Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Cornmax 340 SE

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-150/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: +43 732
6918 2006, fax: +43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654
07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,
www.agropak.pl

Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl

CORNMAX 340 SE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) - 90 g/l (8,17%)
terbutylazyna (związek z grupy triazyn) - 250 g/l (22,71%)


Zezwolenie MRiRW nr R- 150/2017 z dnia 28.07.2017 r.Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane
narażenie.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Cornmax 340 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Cornmax 340 SE jest herbicydem w formie zawiesino-emulsji, stosowanym nalistnie
w uprawie kukurydzy.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna bromoksynil zaliczana jest do grupy C3,
a substancja czynna terbutylazyna do grupy C1.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Cornmax 340 SE jest herbicydem selektywnym, zawierającym dwie substancje czynne o
uzupełniającym się mechanizmie działania. Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest
głównie przez liście i pędy roślin, w których wykazuje działanie kontaktowe i częściowo
systemiczne, polegające na zakłóceniu i hamowaniu procesów zachodzących podczas fazy
świetlnej fotosyntezy. Objawem działania jest zasychanie, a następnie zamieranie roślin.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie 2-4 liści.
Terbutyloazyna pobierana jest przez liście i korzenie roślin, a następnie transportowana
ksylemem do merystemów wierzchołkowych i liści gdzie powoduje zakłócenia w tworzeniu
chlorofilu i transporcie elektrolitów w roślinie. Pierwsze objawy jej działania to chloroza liści
widoczna w szczególności w przestrzeniach między nerwowych, a także na brzegach i
wierzchołkach. Terbutyloazyna wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Najskuteczniej
niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Dawka 1,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski,
przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest
ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, perz właściwy, skrzyp polny.

Dawka 2,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski,
przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest
ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, ostrożeń polny.
Chwasty odporne: perz właściwy, skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza
Termin stosowania:
środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (BBCH 14-16) (na
rośliny wysokości 15-20 cm) oraz na chwasty w fazie 2-6 liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 2,0 l/ha,
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6-2,0 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych (4-6 liści
lub rozety) oraz na glebach cięższych.
Środek może być stosowany do fazy 8 liści kukurydzy, o ile chwasty nie przekroczyły fazy
wrażliwej.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Cornmax 340 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego
przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia
roślin przez choroby lub szkodniki) na tym samym polu można uprawiać jedynie kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Strategia zarządzania odpornością
Środek zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów fotosyntezy.
Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do
wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju
odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów fotosyntezy powinny być stosowane
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i
nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów fotosyntezy z herbicydami o odmiennym
mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z
przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
2. Ze względu na możliwość wystąpienia na liściach kukurydzy widocznych
przebarwień chlorotycznych, które nie mają wpływu na wielkość i jakość plonu
rośliny uprawnej, na niektórych odmianach kukurydzy przed zastosowaniem
środka w tych odmianach, zaleca się wykonanie próbnego zabiegu w celu
sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub też skontaktowanie
się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.

3. Środka nie stosować:
– w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych kukurydzy oraz w uprawie
kukurydzy cukrowej,
– na siewki kukurydzy oraz w fazie rozwojowej kukurydzy poniżej od zalecanej, ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin,
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
– podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w czasie opadu
deszczu,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Etykieta środka ochrony roślin Cornmax 340 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym
przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją środka myjącego.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy, nakrycie głowy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Pracownicy wchodzący na obszar poddany zabiegowi powinni stosować rękawice ochronne
oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 20 m, zadarnionej na szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Etykieta środka ochrony roślin Cornmax 340 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer partii –Etykieta środka ochrony roślin Cornmax 340 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody