Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Cruiser 70 WSZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 610/2015d z dnia 24.07.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 66/2011 z dnia 28.10.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 326-06-01,
fax: 326-06-99
C R U I S E R 70 WS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tiametoksam - (związek z grupy neonikotynoidów) – 70% (700 g/kg).
Zezwolenie MRiRW nr R - 66/2011 z dnia 28.10.2011 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 238/2012d z dnia 03.10.2012 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 610/2015d z dnia 24.07.2015 r.
UWAGA
H228 - Substancja stała łatwopalna.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni. Palenie wzbronione.
P240 – Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Cruiser 70 WS jest zaprawą owadobójczą w formie proszku do sporządzania zawiesiny
wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczoną do zaprawiania nasion
buraka cukrowego, buraka pastewnego, kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej
czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty pekińskiej, kapusty brukselskiej, kalafiora, brokuła
i jarmuża przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
Środek przeznaczony jest do przemysłowego zaprawiania nasion buraka cukrowego, buraka
pastewnego, oraz kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej,
kapusty pekińskiej, kapusty brukselskiej, kalafiora, brokuła i jarmuża, a także do zaprawiania
Etykieta środka ochrony roślin Cruiser 70 WS, załącznik do decyzji MRiRW
1
nasion kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty
pekińskiej, kapusty brukselskiej, kalafiora, brokuła i jarmuża metodą Dummy-Pill
(równoległego wysiewu zaprawionych martwych nasion) lub zraszania nasion podczas siewu
techniką Phyto-Drip. Środek Cruiser 70 WS działa w roślinie systemicznie.
STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy, burak pastewny
Mszyce, śmietka ćwiklanka, pchełka burakowa, drobnica burakowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 64 g / jednostkę
siewną nasion otoczkowanych.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta
brukselska, kapusta pekińska, kalafior, brokuł, jarmuż.

Mszyca kapuściana, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 g preparatu na
jednostkę nasion (= 1,000 nasion).

UWAGA:
Okres działania środka wynosi co najmniej 6 tygodni od momentu wysiewu nasion do
podłoża. W przypadku masowego występowania mszyc lub ich występowania na roślinach
uprawnych w późniejszych fazach wzrostu i rozwoju może być konieczne wykonanie
oprysków przeciwko mszycom środkami ochrony roślin dopuszczonymi do ich zwalczania
w w/w roślinach uprawnych.
Sposoby stosowania
Przy aplikacji środka Cruiser 70 WS do zaprawiania nasion warzyw kapustnych można
używać jedną z następujących metod:
a) Zaprawianie nasion.
b) Metoda dummy - pil czyli równoległy wysiew zaprawionych martwych nasion. Metodę
dummy-pil stosować wyłącznie do nasion tej samej rośliny.
c) Metoda Phyto-Drip czyli metoda zraszania podczas siewu.
UWAGA:
1.
W przypadku zaprawiania nasion kapusty białej, kapusty czerwonej, kapusty
włoskiej, kapusty brukselskiej i kapusty pekińskiej, ze względu na istniejące ryzyko
wystąpienia fitotoksyczności, zaleca się stosowanie zaprawy Cruiser 70 WS jedynie
metodą Dummy-Pil i metodą Phyto-Drip.
2.
Nasiona kalafiora, brokuła i jarmuża można zaprawiać używając metody
przemysłowego zaprawiania nasion, stosując metodę Dummy - Pil oraz metodę Phyto-
Drip.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1.
Środek Cruiser 70 WS przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego użytku.
Etykieta środka ochrony roślin Cruiser 70 WS, załącznik do decyzji MRiRW
2
2.
Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno
przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę
.
3.
Należy nieustannie zapobiegać rozsypywaniu się zaprawionych nasion.
4.
Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem nasion do podłoża.
5.
Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
6.
Nie zaprawiać przeznaczonych do siewu nasion uprzednio zaprawianych inną
zaprawą.
7.
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energi kiełkowania
i odpowiedniej wilgotności.
8.
Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu
przeschnięcia.
9.
Zaprawione nasiona przechowywać w grubych, papierowych, oznakowanych
i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
10.
Wysoka temperatura przechowywania zaprawionych nasion znacznie obniża ich
zdolność kiełkowania.
11.
W celu zachowania wysokiej zdolności kiełkowania zaprawionych nasion, należy je
przechowywać w optymalnych warunkach.
12.
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania zaprawionych nasion do następnego
sezonu, należy zbadać przed siewem ich zdolność kiełkowania.
13.
Środka nie stosować do zaprawiania rodów hodowlanych.
14.
Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące
zwroty:

siew wykonać za pomocą siewników wykluczających
możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy
napełnianiu zasobników siewnika;

nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem
wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej
powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej
długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby;

nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich
przechowywania, transportu i siewu;

zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z
uwzględnieniem końców rzędów;

nasiona przypadkowo rozsypane zebrać lub przykryć ziemią,
aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
15.
Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu
przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Podczas czyszczenia aparatury stosować odpowiednią maskę ochronną.
Podczas mieszania i ładowania stosować półmaskę filtrującą FFP2
Etykieta środka ochrony roślin Cruiser 70 WS, załącznik do decyzji MRiRW
3
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów niebędących celem działania środka, w szczególności pszczół
miodnych, przy stosowaniu do zaprawiania nasion:
− zaprawianie nasion przeprowadza się wyłącznie w profesjonalnych zakładach
zaprawiania nasion. Zakłady te muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby
wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone
były do minimum;
− stosuje się odpowiednie urządzenia siewne gwarantujące wysoki stopień wchłaniania do
gleby oraz ograniczenie do minimum wycieków i wzbijania się pyłu.
W celu ochrony pszczół miodnych stosowanie środka Cruiser 70 WS dozwolone jest do
zaprawiania nasion kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej,
kapusty brukselskiej, kapusty pekińskiej, kalafiora, brokuła i jarmuża pod warunkiem,
że w przypadku kapusty pekińskiej w okresie 7 miesięcy, a w przypadku jarmużu w okresie
5 miesięcy od wysadzenia w polu, nie będą wysiewane lub sadzone żadne rośliny atrakcyjne
dla pszczół.
W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
− zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione
nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
− zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0–30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Cruiser 70 WS, załącznik do decyzji MRiRW
4
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -
Etykieta środka ochrony roślin Cruiser 70 WS, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody