Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Cuckoo 750 WG


Załącznik do pozw. MRiRW nr R-40/2014h.r. z dnia 13.05.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithaven Street, Witham, Essex, CM8 1 BJ,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej, tel.: 44 1920486253,
fax: 44 1920485123,
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
C U C K O O 750 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%)
Pozwolenie MRiRW nr R - 40/2014h.r. z dnia 13.05.2014 r.
Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej,
przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do
zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.
Środek ochrony roślin Cuckoo 750 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Cuckoo 750 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest
przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach
wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza
możliwość pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po
14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące
chwasty.
Cuckoo 750 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają
środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w
okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło.
Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
1
Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność
działania środka.
Chwasty wrażliwe:
zboża ozime

− dawka 20-25 g/ha: chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny,
tobołki polne,
zboża jare
− dawka 15-20 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa
biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna (dawka 20 g/ha), rumianek pospolity
(dawka 20 g/ha), tasznik pospolity, tobołki polne,
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdest powojowaty
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. pszenica ozima
Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy krzewienia do początku fazy
strzelania w źdźbło.
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cuckoo 750 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Cuckoo 750 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cuckoo 750 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Cuckoo 750 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
2. pszenica jara, jęczmień jary.
Środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło.
Środek stosować w fazie 2-4 liści chwastów:
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cuckoo 750 WG 20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Cuckoo 750 WG 20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cuckoo 750 WG 15-20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Cuckoo 750 WG 15-20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka
2. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach
rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
3. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie
liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego
wpływu na plon.
2
4. Niektóre gatunki chwastów np. rdest powojowy mogą wykazać odporność na środek.
Celem zapobiegania uodpornienia się chwastów należy:

stosować środek na młode, intensywnie rosnące chwasty

stosować środek przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.
3. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
− łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
− na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po wcześniejszej likwidacji plantacji, środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w
tym samym sezonie wegetacyjnym, po wykonaniu orki i upływie 30 dni od zabiegu dla zbóż i
kukurydzy a w przyszłym sezonie wegetacyjnym dla wszystkich roślin uprawnych.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

- likwidacja plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym: zboża , kukurydza - 30 dni,
- po zbiorze rośliny uprawnej w przyszłym sezonie wegetacyjnym – nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do połowy zbiornika następnie
dodać Atpolan 80 EC/Silwett.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą ciągle mieszając.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy
3
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
st
refy ochronnej o szerokości 5 m
od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku
stosowania dawki powyżej 15 g/ha.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zboża.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04
Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99
Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83
Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00
Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46
Wrocław – (71) 343 30 08
4
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i
nie wyższej niż 30º C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody