Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Curlew 334 SL

Załącznik do pozw MRiRW nr R - 27 /2015 h.r. z dnia 04.05.2015 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Goldengrass Ltd., Dickens House Street, Witham, Essex, CM8 1BJ, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej tel.: +44 1920486253, fax: +44 1279266266;
e-mail: contzct@goldengrass.uk.com
CURLEW 334 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 267 g/l (22,86 %)
pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 67 g/l (5,74 %)
Pozwolenie MRiRW nr R-27/2015 h.r. z dnia 04.05.2015 r.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu i twarzy.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Curlew 334 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowany nalistne, przeznaczony do wiosennego zwalczania
jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w gorczycy białej, i rzepaku ozimym.
Curlew334 SL jest herbicydem zawierającym dwie substancje aktywne: chlopyralid oraz
pikloram. Curlew 334 SL jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście
chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację
i zahamowanie wzrostu co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. W warunkach
optymalnych, czyli podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Curlew 334 SL
jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około
3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Curlew 334 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty
rumianowate w fazie rozety
Skuteczność zwalczania przytulii zależy od gęstości łanu rzepaku oraz wysokości roślin
przytuli w trakcie zabiegu - przy mniejszej niż optymalna obsadzie roślin rzepaku wiosną lub
gdy rośliny przytuli mają powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu - przytulia może
ponownie odrastać.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, mlecz polny, ostrożeń polny,
psianka czarna, przytulia czepna (do 8 cm wysokości), rumianek pospolity, żółtlica
drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna (gdy jej rośliny mają 9-15 cm wysokości),
rdest powojowy, rdest plamisty, szarłat szorstki.
Chwasty średnio odporne: komosa biała.

1
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, rdest
ptasi, starzec zwyczajny, chwasty jednoliścienne oraz chwasty z rodziny krzyżowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania środka: Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia
pąków kwiatowych rośliny uprawnej (BBCH 20 -50)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Gorczyca biała
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania środka: Opryskiwać od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków
kwiatowych rośliny uprawnej (BBCH 14-50)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
UWAGI:
1.
Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż
+8°C.
2.
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym
okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności przesiewu traktowanej plantacji na tym
samym polu można uprawiać jedynie len, rzepak jary, zboża jare i kukurydzę.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone.
- w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25° C
- w czasie nadmiernej suszy
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

2
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Rzepak ozimy, gorczyca biała– 60 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

3
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........

4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody