Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Curzate Top 72,5 WG

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 45/2017 z dnia 29.03.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00,
fax: 22 320 09 50, email: kontakt.ag@pol.dupont.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie,
tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01, www.whlogistics.pl

C U R Z A T E TOP 72,5 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 680 g/kg (68,0%)
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 45 g/kg (4,5%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 45/2017 z dnia 29.03.2017 r.
Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


EUH208 – Zawiera cymoksanil, mankozeb i metenaminę. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zebrać rozsypany produkt.
Etykieta środka ochrony roślin Curzate Top 72,5 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

OPIS DZIAŁANIA
CURZATE TOP 72,5 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
zaraza ziemniaka

Maksymalna/ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,3 kg/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
− na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
− na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym
rejonie na odmianach wczesnych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Curzate
Top 72,5 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 10-14 dni. Krótszy odstęp
między zabiegami co 7-10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem
oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka. Środek stosować od fazy całkowitego
zakrycia międzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści ziemniaka (BBCH 39-90).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci
ziemniaczanej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
Środek zawiera substancję czynną cymoksanil (grupa FRAC 27) i substancję czynną
mankozeb (grupa FRAC M3). Wielokrotne stosowanie środka lub innych środków
zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania może doprowadzić
do zmniejszenia skuteczności działania środka. Z tego względu, aby zapobiec powstawaniu
form odpornych w populacji sprawcy choroby zaleca się przemienne stosowanie środka ze
środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym
mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Etykieta środka ochrony roślin Curzate Top 72,5 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą oraz ochronę dróg oddechowych (maska
FFP2) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu oraz
wkraczania na obszar poddany zabiegowi.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości:
− 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub
− 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniaki – 14 dni


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta środka ochrony roślin Curzate Top 72,5 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Curzate Top 72,5 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody