Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Cyperfor 100 EC
1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R– 107/2017 z dnia 07.06.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
SBM Développement SAS, 42 Chemin du Moulin Carron – Immeuble Norly 69130 Ecully,
Republika Francuska.
Adres do korespondencji:
SBM Développement, 160 Route de la Valentine, 13371 Marseille Cedex 11, Republika Francuska.
tel.: +33 4 91 24 44 02/87; fax:+33 4 91 24 44 67.CYPERFOR 100 ECŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 100 g/l (10,76%)

Inne substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:
solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna –
niespecyfikowana


Zezwolenie MRiRW nr R- 107/2017 z dnia 07.06.2017 r.


NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P391 – Zebrać wyciek.


Etykieta środka ochrony roślin Cyperfor 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R– 107/2017 z dnia 07.06.2017 r.
OPIS DZIAŁANIA
Insektycyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania
szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej, jabłoni, kapuście głowiastej
białej, sadzonkach sosny zwyczajnej oraz do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania
szkodników wtórnych. Środek wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe na szkodniki ssące i
gryzące. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
W przypadku stosowania do zabezpieczenia surowca drzewnego i zwalczania szkodników
wtórnych można stosować opryskiwacz ręczny.


STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy
widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy
widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57).
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima
Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać od początku wylęgania się larw, od pełni fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia
(BBCH 55-59)
Liczba zabiegów: 1

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po wykłoszeniu, po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy
kwitnienia nie później niż do początku mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 63-73)
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń
zwójkówki
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Stosować przed kwitnieniem na zimujące gąsienice zwojkówek, od początku rozwoju kwiatostanu
do końca fazy różowego pąka (BBCH 51-57)
Liczba zabiegów: 1

mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo- babkowa
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Cyperfor 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R– 107/2017 z dnia 07.06.2017 r.
Termin stosowania:
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy,
gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości – mszyca jabłoniowa (BBCH 69-75) lub do końca fazy
początkowego opadania owoców (BBCH 69-73).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kapusta głowiasta biała
gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic, gdy główka osiąga 50%-60% typowej
wielkości (BBCH 45-46).
Liczba zabiegów: 1

mszyca kapuściana
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, gdy główka osiąga 20%-30% typowej
wielkości (BBCH 42-43).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Sadzonki sosny zwyczajnej
szeliniak sosnowiec
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25%
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1,25% (500-1250 ml środka w 100 l
wody)
Termin stosowania:
Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce
stałe lub opryskiwać uprawy aparaturą naziemną stosując 50-100 l cieczy/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zabezpieczanie surowca drzewnego i zwalczanie szkodników wtórnych.
korniki
Maksymalne stężenie: 0,8%
Zalecane stężenie: 0,1- 0,8% (100-800 ml środka w 100 l wody)
Stosować 5 l cieczy użytkowej na 1 m3 drewna.
Środek w wyższych z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
Maksymalna liczba zabiegów: 1


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować maksymalnie 1 raz w sezonie
wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować insektycydy
należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby
wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana)
pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

Etykieta środka ochrony roślin Cyperfor 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R– 107/2017 z dnia 07.06.2017 r.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować
na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek.
Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez 2 dni po zabiegu. Nie stosować kiedy
występują kwitnące chwasty.

W przypadku upraw pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, kapusty głowiastej
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
30 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy jabłoni oraz upraw leśnych
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
80 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Etykieta środka ochrony roślin Cyperfor 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R– 107/2017 z dnia 07.06.2017 r.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, pszenica ozima, jabłka -14 dni.
Kapusta - 7 dni.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w warunkach suchych.
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


Okres ważności - 2 lata.Zawartość netto - .............
Nr partii - ............
Data produkcji - ...............
Etykieta środka ochrony roślin Cyperfor 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody