Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Cyperkill Max 500 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R-183/2017d z dnia 08.05.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 55/2012 z dnia 19.03.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo
Belgii, tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41
80, e-mail: sekretariat@arysta.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10 08,
fax: +48 12 281 14 54.
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90, fax:
+48 58 676 74 89.
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las,
tel.: +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.
Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50, +48
42 650 66 95.
PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.
Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29, fax:
+48 58 552 48 31.

CYPERKILL MAX 500 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l (51,6 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 55/2012 z dnia 19.03.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-121/2013d z dnia 05.06.2013 r.
decyzją MRiRW nr R- 185/2015d z dnia 12.03.2015 r.
decyzją MRiRW nr R - 1016/2015d z dnia 23.12.2015 r.
decyzją MRiRW nr R-440/2016d z dnia 06.09.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-183/2017d z dnia 08.05.2017 r.
Niebezpieczeństwo

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może spowodować senność lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Etykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Cyperkill Max 500 EC jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących
i gryzących w uprawach roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa
powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara

Mszyca zbożowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości
mlecznej ziarna (BBCH 59-73).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego
do pełni kwitnienia pszenicy (BBCH 39-65).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Jęczmień jary
Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego
do pełni kwitnienia jęczmienia (BBCH 39-65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej,
od początku rozwoju liści do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych na pędzie
głównym (BBCH 10-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Etykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy
Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy
widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal
zamknięte (BBCH 39-59).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Chowacz podobnik
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać od pełni kwitnienia do fazy, gdy większość płatków opada
(BBCH 65-67).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Kapusta głowiasta
Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie masowego wylegania się gąsienic, od fazy
całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy główka osiąga 60% typowej (BBCH 10-46).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Groch siewny cukrowy uprawiany na strąki
Mszyca grochowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc , od fazy 9 liści do
fazy,
gdy
widoczne

pierwsze,
ale
nadal
zamknięte
pąki
kwiatowe
(BBCH 19-55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Por
Wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy
widocznego pierwszy liścia fazy, gdy por osiągnie długość i średnicę łodygi typową dla odmiany
(BBCH 11-47).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplistyEtykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Konopie siewne uprawiane na włókno
Mszyce, pchełki, wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy
widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal
zamknięte (BBCH 39-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Len zwyczajny uprawiany na włókno
Pchełki, wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy
widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal
zamknięte (BBCH 39-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Len zwyczajny uprawiany na nasiona
Pchełki, wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy
widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal
zamknięte (BBCH 39-59) lub od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków
opadła (BBCH 65-67).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary
Pchełki, słodyszek rzepakowy
Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy
widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal
zamknięte (BBCH 39-59).
Etykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Chowacz podobnik, pchełki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość
płatków opadła (BBCH 65-67).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Bobik, łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, groch siewny pastewny (peluszka), soja,
fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche
nasiona, soczewica jadalna
Mszyce, zmieniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od
fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
(BBCH 19-55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny
uprawiany na świeże nasiona
Mszyce, zmieniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od
fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
(BBCH 19-55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka,
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników, od fazy
całkowicie rozwiniętych liścieni do momentu, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości
(kapusta czerwona, kapusta włoska) / 60% rozgałęzień mocno zamkniętych (brukselka)
(BBCH 10-46).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty


Etykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Brokuł, kalafior
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka,
kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników, od fazy
całkowicie rozwiniętych liścieni do momentu, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości
(BBCH 10-46).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Sałata
Mszyce, zmieniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od
fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy liście uzyskają 60% masy typowej dla odmiany
(BBCH 12-46).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Cebula, czosnek, szalotka
Wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników, od fazy
wyraźnie widocznego pierwszego liścia do fazy, gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy
(BBCH 11-45).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 200 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

Rośliny ozdobne (krzewy, byliny, rośliny jednoroczne)
Błonkówki (larwy), mszyce, zmieniki, gąsienice motyli
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników od fazy dwóch liści
właściwych do końca sezonu wegetacyjnego (od BBCH 12).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20° C. W temperaturze wyższej zabiegi
wykonywać pod koniec dnia.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:
Etykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
- nie stosować środka na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- nie stosować środka kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- nie stosować środka w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
3. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na pyretroidy, środek stosować przemiennie z
insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie
działania.
4. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć odkryte części ciała po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, len zwyczajny
uprawiany na nasiona – 49 dni
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniaki, fasola zwyczajna uprawiana na suche
nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona, soczewica jadalna, groch siewny pastewny
(peluszka), łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, bobik, soja – 14 dni
Kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, sałata, seler
liściasty, brokuł, kalafior, cebula, czosnek, szalotka, por, fasola zwyczajna uprawiana na świeże
nasiona, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, groch siewny
uprawiany na świeże nasiona, bób– 7 dni
Konopie siewne uprawiane na włókno, len zwyczajny uprawiany na włókno, rośliny ozdobne –
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu,
− pojemnik szczelnie zamknięty,
− w temperaturze 0oC - 30oC oraz z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem: Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego
na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
oddychanie.
Etykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku narażenia lub styczności. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne), zalecane
płukanie żołądka.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roslin Cyperkill Max 500 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody