🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Cyren 480 EC

Decyzja MRiRW nr R – 274/2016d z dnia 24.05.2016 r.
zmieniająca zezwolenie MRiRW nr R – 133/2013 z dnia 05.11.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:
CHEMINOVA A/S, Thyborønvej 78, DK - 7673 Harboøre, Królestwo Danii, tel.: 00 45 969 096 90,
fax: 00 45 969 096 091

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.:(22) 571 40 50,
fax.:(22) 571 40 51.


C Y R E N 480 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,86%)


Zezwolenie MRiRW nr R – 133/2013 z dnia 05.11.2013 r.
zmienione decyzją MRRW nr R- 315/2015d z dnia 07.05.2015 r.
oraz decyzją MRRW nr R- 274/2016d z dnia 24.05.2016 r.


Niebezpieczeństwo

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H301 – Działa toksycznie po połknięciu
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335- Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336- Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
EUH401: W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P210 - Przechowywać z dala od otwartego ognia/gorących powierzchni
P261 - Unikać wdychania par
P264- Dokładnie umyć ręce po użyciu
P270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne/ubranie ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
1
Etykieta Cyren 480 EC
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P403 + P235 + Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym
miejscu.

OPIS DZIAŁANIA

Cyren 480 EC jest to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w
roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do
stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE.
1. Pszenica ozima, jęczmień jary
skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw, w przypadku pszenicy ozimej od fazy odsłaniania się
40% kwiatostanu do pełni fazy kwitnienia, a w przypadku jęczmienia jarego od fazy widocznego
liścia flagowego do pełni fazy kwitnienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy
(zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy widocznego
4 międzywęźla do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,65- 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

chowacz brukwiaczek

2
Etykieta Cyren 480 EC
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy widocznego 4
międzywęźla do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych.
Środek niszczy również jaja i młode larwy występujące już w roślinie.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,65- 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE
Śliwa
mszyca śliwowo-trzcinowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, gdy owoc osiąga około 60%
typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.
2. Środka nie stosować :
na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,
w okresie występowania przymrozków,
podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub
3
Etykieta Cyren 480 EC

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Środek niebezpiecznych dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają
pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty
Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia jarego lub rzepaku ozimego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości:
− 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy śliwy
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości:
− 50 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 30 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM
ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE

4
Etykieta Cyren 480 EC
ZWIERZĘTA - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji):
Pszenica ozima – nie dotyczy.
Jęczmień jary – nie dotyczy.
Rzepak ozimy – nie dotyczy.
Śliwa – 21 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA
PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM
MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO-
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą
- w temperaturze 0oC i 30oC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów nie
bezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
OBJAWY ZATRUCIA
- pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka,
wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

ANTIDOTUM -
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza
jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć
zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać
lekarza i pokazać mu etykietę.

Leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny
(w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie
nastąpi pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.
5
Etykieta Cyren 480 EC

Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne
oddychanie i utrzymywać, aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna
intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części
gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować tak długo, aż wymiociny
staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest
nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ....................

6
Etykieta Cyren 480 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody