Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Daskor 440 EC
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 201/2015 z dnia 06.11.2015 r.

Posiadacz zezwolenia
:
Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo
Belgii, tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866
41 80, fax: +48 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10
08, fax: +48 12 281 14 54.
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90,
fax: +48 58 676 74 89.
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las, tel.: +48 61 812 51 13, +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.
4. Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50,
+48 42 650 66 95.
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29,
fax: +48 58 552 48 31.


DASKOR 440 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
chloropiryfos metylu
(związek z grupy fosforoorganicznych) – 400 g/l (36,97 %)
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 40 g/l (3,70 %)

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną:
Solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne. Niskowrząca benzyna –
niespecyfikowana

Zezwolenie MRiRW nr R-201/2015 z dnia 06.11.2015 r.


Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Etykieta środka ochrony roślin Daskor 440 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 - Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Środek o wadobó jczy w formie koncentratu do sporządzania e mulsji wodne j. Środek
o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników
ssących i gryzących na roślinach rolniczych. Na roślinie środek działa powierzchniowo
i wgłębnie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,75 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować wyłącznie od początku fazy zawiązywania bulw do końca fazy dojrzewania
owoców i nasion (BBCH 40-89).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej
naci ziemniaczanej.
Nie stosować na odmianach bardzo wczesnych ziemniaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 400 – 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto
mszyce

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 50-70).
Liczba zabiegów: 1

Pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies
skrzypionki

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Etykieta środka ochrony roślin Daskor 440 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Termin stosowania:
Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 30-69).
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1

Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek /zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty
słodyszka rzepakowego/.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,75 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie wzrostu pędu głównego
rzepaku (BBCH 30-39).
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.
Liczba zabiegów: 1

słodyszek rzepakowy /zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego/.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,75 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 55-59), po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji.
Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 15-25°C.
2. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy
użytkowej środek zwilżający.
3. W ochronie rzepaku środek działa minimum 14 dni.
4. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące uprawy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Etykieta środka ochrony roślin Daskor 440 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 40 m od zbiorników i cieków wodnych (w tym 20 m zadarnionej strefy ochronnej),
z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 95%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować kiedy występują kwitnące
chwasty. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
Zaleca się nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak – 30 dni
Pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto, owies – 60 dni
Rzepak ozimy – nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Etykieta środka ochrony roślin Daskor 440 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczyWARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
-
Zawartość netto
-
Nr partii
-


Etykieta środka ochrony roślin Daskor 440 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody