Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Decis Mega 50 EW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - MRiRW nr R-369/2016d z dnia 21.07.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-9/2012 z dnia 12.01.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16, Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lyon, Republika Francuska, tel.: +33
472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 36 20, fax: 22 572 35
00

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
AGROPAK Sp. j., Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel./fax: 32 615
63 30, e-mail: agropak@agropak.pl,

TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.:58 774 10 90, fax: 58
676 74 89, e-mail: info@target.com.pl


D E C I S M E G A 50 E W


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
deltametryna
(związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %).


Zezwolenie MRiRW nr R- 9 /2012 z dnia 12.01.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 241/2012d z dnia 03.10.2012 r.
decyzją MRiRW nr R- 526/2015d z dnia 18.06.2015 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 369/2016d z dnia 21.07.2016 r.
Niebezpieczeństwo

H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
1


P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych
i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz
opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy
Mszyca burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się
kolonii.
Liczba zabiegów: 1.
Pchełka burakowa, drobnica burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych
uszkodzeń.
Liczba zabiegów: 1.
Śmietka ćwikłanka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej
faza 2-4 liści buraka).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica ozima, jęczmień jary

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
2


Termin stosowania:
Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować od początku wylęgania się larw.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do
zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Rzepak ozimy
Gnatarz rzepakowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na
1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy, rzepak jary
Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
3


Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych
uszkodzeń.
Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego
kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Mszyca kapuściana
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W rzepaku ozimym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów
wiosną.

W rzepaku jarym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń
Kwieciak jabłkowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni
słoneczne, przy temperaturze co najmniej 120C.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Mszyca jabłoniowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
4


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Śliwa
Mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z dalszej części etykiety: 2.

Porzeczka czarna

Mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z dalszej części etykiety: 2.

Truskawka

Kwieciak malinowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z dalszej części etykiety: 2.

ROŚLINY WARZYWNE

Pomidor uprawiany w gruncie

Stonka ziemniaczana
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
5


Termin stosowania:
Stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Kapusta głowiasta biała
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z dalszej części etykiety: 2.

ROŚLINY OZDOBNE
Róża (w gruncie)
Mszyca różano-szczeciowa
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l
wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l
wody).
Termin stosowania:
Stosować po zauważeniu szkodnika.
Skoczek różany
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l
wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l
wody).
Termin stosowania:
Stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
6


ROŚLINY SADOWNICZE
Porzeczka czarna
Zwójka różóweczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy
kwitnienia (BBC 11-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka

Mszyce, zwójka różóweczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy
kwitnienia (BBC 11-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Aronia
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii, od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do
końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Omacnica jarzębianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg przeprowadzić wiosną, gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach wyjadając pąki
kwiatowe, w fazie od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
7


Malina, jeżyna
Mszyce, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), pryszczarek namalinek łodygowy,
przeziernik malinowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca
fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 68-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Truskawka

Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od końca fazy rozwoju pędów
rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmienniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do
początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Śliwa

Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, od fazy
wzrostu zawiązków owocowych, do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH
76-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Owocnica zółtoroga, owocnica jasna
Termin stosowania:
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
8


Stosować po odłowach na pułapki lepowe, w końcowej fazie opadania płatków kwiatowych
(BBCH 67-69).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Wiśnia, czereśnia

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wzrostu pędu
głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 31-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, gdy owoc
osiąga 60-90 % typowej wielkości (BBCH 76-79).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE
Kapusta głowiasta biała
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie
rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do
zbioru (BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
9


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie
rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do
zbioru (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew

Mszyce
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie
rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt
(BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Połyśnica marchwianka
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po odłowach na tablice lepowe, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.


Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche
nasiona)

Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie
rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu
(BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
10


Strąkowiec grochowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie
rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki
Śmietka cebulanka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po odłowach na pułapki zapachowe lub feromonowe, od początku fazy wyraźnie
widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru
(BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po odłowach na pułapki lepowe, od początku fazy wyraźnie widocznego
pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-
49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
11


1. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej
zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłująco-ssących) zabieg wykonać
dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy
odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły
objawy uszkodzenia roślin.
5. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym (np. kapusty) do cieczy
użytkowej dodać środek zwilżający.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać
mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do
pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
12


Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Działa bardzo toksycznie na pszczoły (w przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie
wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania
w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha).

W przypadku uprawy buraka cukrowego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
– 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50 %
lub
– 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku jednokrotnego stosowania środka w dawce 0,2 l/ha:
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku jednokrotnego stosowania środka w dawce poniżej 0,2 l/ha:
Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia jarego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,125 l/ha:
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:
Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy ziemniaka
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub
wyższej niż 0,125 l/ha:
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
13


Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego, rzepaku jarego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub
wyższej niż 0,125 l/ha
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:
Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty
pekińskiej, brokuła, kalafiora, marchwi, fasoli uprawianej na świeże nasiona, fasoli
uprawianej na suche nasiona, grochu uprawianego na świeże nasiona, grochu uprawianego
na suche nasiona, cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej z rozsady, cebuli uprawianej
z dymki:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha:
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku stosowania środka w dawce poniżej 0,125 l/ha:
Niebezpieczne dla pszczół. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy jabłoni, śliwy, czereśni, wiśni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i porzeczki białej, borówki
wysokiej, aronii, maliny, jeżyny:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
14


Niebezpieczne dla pszczół W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy truskawki:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:
– strefy ochronnej o szerokości 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %
lub
– strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy pomidora:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym:
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy róży
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w stężeniu 0,025%:
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na
rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):
W przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej
niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej
niż 0,125 l/ha: nie dotyczy
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
15


W przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej
lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w
dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha: 24 godziny.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Truskawka, pomidor - 3 dni.
Ziemniak, jabłoń, śliwa, wiśnia, czereśnia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona,
Porzeczka biała, aronia, borówka wysoka, malina, jeżyna, kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona, kapusta pekińska, brokuł, kalafior, marchew, fasola uprawiana na
świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona, groch uprawiany na świeże nasiona,
groch uprawiany na suche nasiona, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady,
cebula uprawiana z dymki – 7 dni.
Burak cukrowy, pszenica ozima, jęczmień jary - 30 dni.
Rzepak jary, rzepak ozimy - 45 dni.
Róża - nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ……
Etykieta środka Decis Mega 50 EW, załącznik do decyzji MRiRW
16

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody