Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Delfin 500 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-7/2016 wu z dnia 26.02.2016 r.
Posiadacz zezwolenia:
UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandi Północnej,
tel.: 44 (0)1925 81 9999, fax: 44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, tel./fax: 22 614 00 45
DELFIN 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)
Zezwolenie MRiRW nr R-7/2016 wu z dnia 26.02.2016 r.
Uwaga
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Selektywny herbicyd o działaniu kontaktowym, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie i doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów
dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego i jęczmienia
jarego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Delfin 500 SC jest środkiem pobieranym głównie poprzez liście oraz częściowo korzenie
chwastów. Chwasty wrażliwe kiełkują, ale szybko ulegają odbarwieniu. Odbarwienie w
postaci żółtych, białych i/lub różowych plam rozprzestrzenia się, powodując zamieranie
chwastów.
1
Etykieta środka Delfin 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
Zasadniczo największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych
fazach rozwojowych chwastów, gdy są one najbardziej wrażliwe tzn. w okresie kiełkowania,
na krótko po wschodach i w fazie siewek.
W sprzyjających warunkach działanie doglebowe substancji czynnej środka może trwać
przez ponad 8 tygodni od zastosowania. Wilgotne podłoże o delikatnej strukturze i opady
w pierwszych tygodniach po zastosowaniu są ważne dla skutecznego działania środka.
W
rażliwość chwastów w z b
ożach ozimych
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, tasznik
pospolity, przetacznik perski.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy, rdest ptasi.
Wrażliwość chwastów w jęczmieniu jarym
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik polny, psianka
czarna, rdest ptasi, starzec zwyczajny.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia (BBCH
01-29).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Jęczmień jary
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od połowy do końca fazy krzewienia (BBCH 26-29).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem
w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano
plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw
cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na
głębokość 20 cm.
Sukcesywne stosowanie środków zawierających substancję czynną diflufenikan może
prowadzić do akumulacji w glebie tej substancji, w związku z czym gleba musi być
odwrócona pługiem przed wysiewem lub posadzeniem roślin innych niż zboża.
2
Etykieta środka Delfin 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Po zastosowaniu środka zboża mogą wykazywać pewne odbarwienie, które jednak ma
charakter przemijający i nie wywiera wpływu na ich wzrost i plonowanie. Odbarwienie
pierwszego liścia może wystąpić szczególnie na najsłabszych roślinach. Równomierny
wysiew na dostatecznej głębokości (około 3 cm) ogranicza te objawy.
Działanie doglebowe środka może być utrudnione w warunkach suchych, na glebach
grudkowatych oraz na glebach z dużym udziałem frakcji gliny i/lub dużej zawartości
substancji organicznej. Gleba powinna pozostawać sucha przez co najmniej 4 godziny przed
zastosowaniem po wschodzie roślin.
W przypadku zastosowania na uprawę, która jest osłabiona przez mróz, brak substancji
odżywczych, bardzo suche lub wilgotne warunki, choroby, szkodniki lub inne środki ochrony
roślin istnieje możliwość uszkodzenia roślin uprawnych.
Stosowanie na lekkich glebach piaszczystych lub glebach z dużą ilością kamieni i żwiru
może spowodować uszkodzenie uprawy.
Środka nie stosować:

w zbożach uprawianych z wsiewkami,

na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
3
Etykieta środka Delfin 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze),
zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę
dużą iloscią wody.
Wyprać odzież ochronną po użyciu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:

5 m od zbiorników i cieków wodnych lub,

1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości:

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo przy zastosowanej dawce 0,375 l/ha lub,

1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo przy zastosowanej dawce 0,375 l/ha
z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 75% lub,

1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo przy zastosowaniu dawki 0,125 l/ha.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
(1 dzień)
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
4
Etykieta środka Delfin 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
5
Etykieta środka Delfin 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody