Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Deltagri
Za
Z ł
a ą
ł c
ą znik do zezwolenia MRiRW nr R - 93/2017 z
z dn
d i
n a
i
a 22.05.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

Ar
A ys
y ta
a Li
L f
i eS
e c
S ie
i n
e c
n e
e Be
B n
e e
n l
e u
l x
u
x SP
S R
P L
R ,
L Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing),
Królestwo Belgii, tel.: +32 4 38
3 5
8 97 11, fax: +32 4 385 97 49

Podmiot wprowadzający śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c yp
y o
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j
Polskiej:
Ar
A ys
y ta
a
Li
L f
i eS
e c
S ie
i n
e c
n e
e
Po
P l
o s
l ka
a
Sp
S .
p z
z
o.
o o.
o ,
. ul
u .
l Pr
P za
z s
a ny
n s
y ka
a
6b
6 ,
b 01
0 -756 Warszawa,
tel.: +48 22 866 41 80, e-mai
a li:
l sek
e ret
e ar
a ia
i t
a @a
@ r
a ys
y ta.
a c
. om
o

Po
P d
o m
d iot
o od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za ko
k ń
o c
ń o
c w
o e
e pa
p k
a o
k w
o an
a i
n e
e i et
e yk
y i
k et
e ow
o an
a i
n e
e środka ochrony
roślin:
ZP
Z H
P
H AG
A RO
R MI
M X Ro
R m
o an
a
n Sz
S e
z wc
w zyk
y , ul
u .
l
. Mo
M k
o ra
a 7,
7 32
3 -00
0 5
0
5 Ni
N e
i p
e o
p ł
o o
ł m
o ic
i e,
e tel
e .
l :
: +48
4
8 12
1
2 28
2 1
8
1 10
1
0 08
0 ,
8
,
fax: +48 12 281 14 54.
TAR
A G
R ET
E S.
S A.
A , ul
u .
l Pr
P ze
z m
e ys
y ło
ł wa
w
a 5,
5 Ka
K r
a tos
o zy
z n
y o
n ,
o 84
8 -11
1 0
1
0 Kr
K ok
o ow
o a
w ,
a tel
e .
l : +48
4
8 58
5
8 77
7 4
7
4 10
1
0 90
9 ,
0
fax: +48 58 676 74 89.
"SUMIN" D. Czabańs
ń ka,
a W

.
. C
z
C a
z b
a a
b ń
a s
ń ki
i i
i W

sp
s ó
p l
ó n
l i
n c
i y
y sp.
p j., ul
u .
l Jag
a od
o o
d w
o a
w
a 4,
4 62
6 -002 Suchy Las,
tel
e .
l :
: +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 0
0
0 ,
0
, f
ax
a :
x +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 02
0 .
2
Tow
o a
w r
a zy
z s
y two
w
o Ch
C e
h m
e ic
i zn
z e
e DA
D N
A MA
M R
A ,
R ul
u .
l Na
N s
a ie
i n
e na
n
a 1,
1 91
9 -23
2 1
3
1 Łó
Ł d
ó ź
d ,
ź tel
e .
l :
.
: +48
4
8 42
4
2 65
6 0
5
0 95
9
5 50
5 ,
0
,
+48 42 650 66 95.
PA
P K
A O
K N
N Sp
S .
p
. z
z o.
o o.
o ,
. ul
u .
l Za
Z k
a ła
ł d
a o
d w
o a
w
a 7, 62-51
5 0
1
0 Ko
K n
o i
n n
i ,
n t
el
e .
l /f
/ ax
a :
x +
48
4
8 63
6
3 24
2 0
4
0 01
0
1 1
8
1 .
8
Fr
F eg
e at
a a
a S.
S A.
A , ul
u .
l Grun
u w
n a
w l
a d
l z
d k
z a
a 49
4 7
9 ,
7 80
8 -309 Gdańsk-Olilw
i a
w ,
a tel
e .
l : +48
4
8 58
5
8 55
5 2
5
2 00
0
0 27
2
7 do
d
o 29
2 ,
9
,
fax: +48 58 552 48 31.
Ag
A rec
e ol
o
l Sp
S .
p
. z
z o.
o o.
o ,
. Me
M s
e zna
n r
a y
y 2,
2 98
9 -40
4 0
0
0 W

ie
i r
e us
u zó
z w
ó ,
w tel
e .
l :
: +48
4
8 62
6
2 78
7 3
8
3 20
2
0 00
0 ,
0 f
ax
a :
x +48
4
8 62
6
2 78
7 4
8
4
44 45.


DELTAGRI
Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c

Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
deltametryna (zwi
w ą
i ze
z k
e z

z grup
u y
p
y py
p r
y et
e r
t oi
o d
i ó
d w
ó )
w –25 g/l (2,77 %)


Zezwol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R
- 93/2017 z dnia 22.05.20
2 1
0 7
1
7 r.
r
.
Niebezpieczeństwo

H226 - Ła
Ł t
a wo
w p
o a
p l
a n
l a
n
a cie
i c
e z i
i pa
p r
a y.
y
H302 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a szk
z od
o l
d ilw
i i
w e
i po
p
o po
p ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę iu
i .
u
H304 - Po
P ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę ie
i
e i
i do
d s
o t
s an
a i
n e
i
e się
i
ę pr
p ze
z z
e
z dr
d og
o i
i od
o d
d e
d c
e h
c o
h w
o e
w
e moż
o e
ż
e groz
o i
z ć
i śm
ś ie
i r
e c
r ią
i .
ą
H315 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o
o na
n
a sk
s ór
ó ę.
ę
H318 - Po
P w
o o
w d
o u
d j
u e
e po
p w
o a
w ż
a ne
n
e us
u zk
z od
o z
d e
z n
e i
n e
i
e oc
o zu
z .
u
H336 - Mo
M ż
o e
ż
e wy
w wo
w ływa
w ć
a uc
u zu
z c
u ie
i
e senności lub zawroty głowy.
Etykieta środ
o k
d a
a o
c
o hr
h ony
n r
ośliln
i
n Deltagri – za
z łą
ł c
ą zn
z i
n k
i d
o ze
z zw
z ole
l ni
n a
i MR
M iR
i W
1

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania par lub rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.
P304+P340-W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P391 - Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

DELTAGRI jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników
gryzących
i kłująco-ssących. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych a także przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Zabieg wykonać wczesną wiosną od fazy gdy pędy boczne nie są
jeszcze widoczne do fazy widocznego 3. międzywęźla (BBCH 20-33).

Chowacz czterozębny
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy
wydłużania się pędu (BBCH 30-39).

Słodyszek rzepakowy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną po wystąpieniu szkodnika, na początku fazy
pąkowania (BBCH 50-52).

Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 1

Pszenica ozima
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną lub latem po wystąpieniu szkodnika, od fazy
pełni kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Deltagri – załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po zauważeniu szkodnika, nie wcześniej niż dwa
tygodnie po wschodach roślin uprawnych tj. od początku fazy rozwoju pędów bocznych na
głównym pędzie (BBCH 21).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek zawiera substancję czynną deltametryna (pyretroidy, blokery kanałów sodowych,
grupa IRAC 3A). W przypadku konieczności wykonania w uprawie większej liczby zabiegów
niż określona dla środka Deltagri, stosować zalecane środki owadobójcze zawierające
substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabiegi
wykonywać pod koniec dnia.
W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłująco- ssących) zabieg wykonać
dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją
producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Etykieta środka ochrony roślin Deltagri – załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego, zbóż lub ziemniaka
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi – 6 godzin.
Dla zwierząt – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji).
ziemniak - 7 dni
rzepak ozimy - 56 dni
pszenica ozima – 30 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę, do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz).
Zielonych części roślin potraktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Deltagri – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie
wywoływać wymiotów.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Deltagri – załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody