Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka DelTop 050 CSZałącznik do decyzji MRiRW nr R – 1024/2015d z dnia 29.12.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 - 486 Warszawa, tel. +48 22 468 26 70,
e-mail: biuro@innvigo.com
DelTop 050 CS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,9 % w/w).
Zezwolenie MRiRW nr R - 95/2013 z dnia 19.06.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 311/2014d z dnia 01.09.2014 r.,
decyzją MRiRW nr R - 388/2015d z dnia 19.05.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R - 767/2015d z dnia 16.09.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 887/2015d z dnia 27.10.2015 r.Niebezpieczeństwo
H 315 - Działa drażniąco na skórę.
H 319 - Działa drażniąco na oczy.
H 332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H 334 - Może powodować objawy alergi lub astmy lub trudności w oddychaniu w
następstwie wdychania.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 302 + P 352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P 304 + P 340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Etykieta DelTop 050 CS
1
OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania
wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do
zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej oraz jabłoni. Na
roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe
widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe
są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,08 – 0,1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Pszenica ozima
skrzypionki
Termin stosowania: Stosować od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51 – 59)
z uwzględnieniem progu szkodliwości.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
mszyca jabłoniowa
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych koloni mszyc.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek w zalecanej dawce ogranicza również występowanie zwójek.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20 °C. W temperaturze wyższej
zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
Etykieta DelTop 050 CS
2
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność
działania środka.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka w dawce powyżej 6.25 g
substancji czynnej na hektar nie należy stosować:
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak
z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Etykieta DelTop 050 CS
3
W przypadku uprawy jabłoni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
− 50 m wraz z zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie o 75% lub
− 95 metrowej strefy ochronnej od zbiorników lub cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest zastosowanie
30 metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima, rzepak ozimy – nie dotyczy.
Jabłoń – 7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
i pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku awari lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr parti

Etykieta DelTop 050 CS
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody