🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Deresz 306 SEZałącznik do decyzji MRiRW nr R–883/2015d z dnia 27.10.2015 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R–10/2011 i.r. z dnia 17.03.2011 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy :
Agri – Grow Sp. z o.o., ul. Wąska 3/7, 85 - 036 Bydgoszcz, e - mail:office@arjo-ag.com.
DERESZ 306 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %)
2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)
Pozwolenie MRiRW nr R–10/2011 i.r. z dnia 17.03.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R–211/2015d z dnia 23.03.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R–883/2015d z dnia 27.10.2015 r.
Uwaga
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 – W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do
rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania
jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu
ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym,
mieszankach zbożowych i w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Deresz 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne: florasulam oraz 2,4-
D (tzn. w formie estru etyloheksylowego). Deresz 306 SE jest herbicydem o działaniu
układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany
w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje
Etykieta środka Deresz 306 SE, załącznik do decyzji MRiRW
1
zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy
aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost
roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek.
W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka
Deresz 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite
zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy
minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną
zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.
Deresz 306 SE skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka
czarna, szarłat szorstki.
Chwasty wrażliwe : chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota
różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna,
przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy,
rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik
bluszczykowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków).
Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa.
Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara,
pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 06 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,6 l/ha
Termin stosowania środka: stosować wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka
(BBCH 12-32)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
06 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania środka: stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można
stosować:
Deresz 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 – 60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC
w stężeniu 0,1%.
W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów
jednoliściennych można stosować:
Etykieta środka Deresz 306 SE, załącznik do decyzji MRiRW
2
Deresz 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC
1,5 l/ha.
UWAGI:
1. W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej
6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.
2. W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.
3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie.
Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy
przedsiewnej na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare.
Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów
stosowanych w mieszaninach ze środkiem Deresz 306 SE.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od
zastosowania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy
przemijające odbarwienia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość
plonu.
2. Przed użyciem herbicydu Deresz 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG
i z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą
odmiany lub posiadaczem zezwolenia dla środka Deresz 306 SE, aby upewnić się czy
uprawiana odmiana kukurydzy nie reaguje ujemnie na te herbicydy.
3. W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń
stosowania wszystkich środków mieszanych.
4. Środka nie stosować:

na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC,

w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,

w czasie nadmiernej suszy,

po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Etykieta środka Deresz 306 SE, załącznik do decyzji MRiRW
3
W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle
zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.
Dla zwierząt - na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich,
a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Etykieta środka Deresz 306 SE, załącznik do decyzji MRiRW
4
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka Deresz 306 SE, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody