Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dessicash 20 SL


























Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 177/2016d z dnia 05.04.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 132/2013 z dnia 05.11.2013 r.



Posiadacz zezwolenia:
Sharda Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel: + 48 17 240 13 07 e-mail:
eu.sales@shardaintl.com

DESSICASH 20 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
jon dikwatu (substancja z grupy pochodnych pirydyli w formie dibromku dikwatu) – 200 g/l
(18,12%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 132/2013 z dnia 05.11.2013 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R-88/2016d z dnia 16.02.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 177/2016d z dnia 05.04.2016 r.





NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330 - Wdychanie grozi śmiercią.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P260 - Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 - Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych (maska lub półmaska, wg.
Normy EN 141 i 143) zaopatrzona w filtr ochronny A2P3.
P362- Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 – Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej, w formie koncentratu do
sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie. Środek przeznaczony do stosowania przy
użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa kontaktowo. W roślinie przemieszcza się w ograniczonym stopniu. Niszczy
nadziemne zielone części roślin, przez które jest prędko absorbowany. Opady deszczu wkrótce
po zastosowaniu nie obniżają skuteczności środka. Wysoka temperatura i silne nasłonecznienie
przyspieszają działanie środka. Produkt traci aktywność po zetknięciu z glebą w ciągu 1-3 dni.

1/5 Etykieta Dessicash 20 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 177/2016d z dnia 05.04.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 132/2013 z dnia 05.11.2013 r.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak

(Desykacja – niszczenie naci ziemniaczanej)
Wyższe dawki stosować na zwarte łany ziemniaka oraz na rośliny wyrośnięte.
Dessicash 20 SL stosować w celu:
1. Polepszenia zdrowotności oraz jakości bulw dzięki:

a) zapobieganiu przemieszczania się wirusów z naci do bulw

b) zapobieganiu i ograniczaniu porażenia bulw przez zarazę ziemniaczaną

c) zmniejszeniu liczby mechanicznych uszkodzeń w czasie zbioru
2. Przygotowania ziemniaków do zbioru

a) przyspieszenie dojrzewania bulw

b) powiększenie liczby bulw przydatnych na sadzeniaki w plonie
3. Ułatwienia prac maszyn do zbioru

Czas zastosowania określa się w zależności od warunków agrometeorologicznych w określonym
regionie Polski, od przeznaczenia ziemniaków, od wczesności odmiany, od wielkości bulw,
a także od dojrzałości skórki bulw ziemniaków.

Ze względu na stopień dojrzałości skórki bulw, środek stosuje się zazwyczaj:
- na odmianach wczesnych od III dekady lipca do I dekady sierpnia
- na odmianach średnio wczesnych w okresie I – II dekada sierpnia
- na odmianach późnych do końca sierpnia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie : średniokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. W okresie długotrwałej suszy nie powinno się niszczyć naci. Zabieg ten należy wykonać, gdy
rośliny są w stanie jędrności naci (najlepiej po deszczu, na rośliny suche, w godzinach
rannych).
2. Nie niszczyć naci, gdy gleba jest spękana a bulwy ziemniaków widoczne.

PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej niezbędną ilość.
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
2/5 Etykieta Dessicash 20 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 177/2016d z dnia 05.04.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 132/2013 z dnia 05.11.2013 r.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać pod obniżonym ciśnieniem wody, w przedziale 2,1 do 2,7 bara, w celu uzyskania
maksymalnej liczby grubych kropli. Do zabiegu zalecane są płaskostrumieniowe końcówki
rozpylaczy, np.: XR lub DG 8005, 11005, 8006, 11006.
Belki opryskiwacza podnieść do wysokości ok. 50 cm ponad rośliny, z wyjątkami:
− przy rozpylaczach o kącie 80 do poziomu 60-80 cm ponad rośliny;
− przy rozpylaczach o kącie 110 do poziomu 40-50 cm ponad rośliny.
Stosowanie rozpylaczy typu DG ogranicza znoszenie cieczy użytkowej i umożliwia wykonywanie
zbiegów w przypadku prędkości wiatru większej niż 2 m/sek.
W przypadku przerw w opryskiwaniu należy przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 15 m od zbiorników i cieków wodnych,
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości:
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

3/5 Etykieta Dessicash 20 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 177/2016d z dnia 05.04.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 132/2013 z dnia 05.11.2013 r.

10 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0-30°C.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać pod zamknięciem.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
UWAGA !
Objawy zatrucia dikwatem pojawiają się po 2-3 dniach, podczas gdy największe szanse
skutecznej pomocy są w pierwszych godzinach po zatruciu środkiem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych należy zgłosić się do
lekarza zabierając ze sobą etykietę.

Wykonywać płukanie żołądka zwracając uwagę, aby nie doprowadzić do wdychania treści
żołądkowej do dróg oddechowych. Podać 1 litr zawiesiny 7% bentonitu lub 15% ziemi Fullera
wraz ze środkiem przeczyszczającym, na przykład 20% roztworu mannitolu lub 200 ml MgSO4.
Zabieg powtarzać co 4-6 godzin, do czasu gdy stolce będą zawierać adsorbent.
Można dodatkowo podać tlen, jeżeli lekarz stwierdzi taką konieczność. W hemoperfuzji lub
w hemodializie nie stosować środków przeciw zakrzepom (np. heparyny). Należy utrzymywać
prawidłową równowagę wodno-elektrolitową organizmu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Wypłukać usta.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć..
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

4/5 Etykieta Dessicash 20 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 177/2016d z dnia 05.04.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 132/2013 z dnia 05.11.2013 r.

ANTIDOTUM : brak, stosować leczenie objawowe i pomocnicze.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
5/5 Etykieta Dessicash 20 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody