Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Difo 250 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 246/2016d z dnia 05.05.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 140/2014 z dnia 20.08.2014 r.


Posiadacz zewolenia:
Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden,
Królestwo Belgii, tel.: +32-11 785717, e-mail: globachem@com

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Agrosimex Sp.z o.o., ul. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 48 668 04 71, fax: 48 668 04 86,
e-mail: agrosimex@agrosimex.pl
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
Pakon Sp. Z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: 63 240 01 18, e-mail:
biuro@pakon-konin.pl

DIFO 250 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol
(związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:
solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne


Zezwolenie MRiRW nr R - 140/2014 z dnia 20.08.2014 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 655/2015d z dnia 30.07.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 246/2016d z dnia 05.05.2016 r.

Niebezpieczeństwo
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

2
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
Difo 250 EC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o
działaniu układowym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w
ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni, grusz przed parchem grusz,
rzepaku ozimego przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych, szparagów przed rdzą
szparaga i purpurową plamistością pędów szparaga, buraka ćwikłowego przed rdzą buraka,
cykorii sałatowej i cykorii korzeniowej przed rdzą, mączniakiem, salsefii przed mączniakiem,
marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaka, selera korzeniowego, chrzanu, karczocha
przed mączniakiem i alternariozą, rzepy, brukwi przed alternariozą, selera naciowego, kopru
włoskiego przed septoriozą, brokuła przed alternariozą i plamistością kapustnych, kapusty
głowiastej, kapusty brukselskiej przed alternariozą kapusty, szpinaku, botwiny przed rdzą,
róż uprawianych w gruncie przed mączniakiem, rdzą oraz plantacji nasiennych roślin
zielarskich i roślin ozdobnych przed mączniakiem i rdzą.
W zwalczaniu parcha na jabłoniach i gruszach środek Difo 250 EC wykazuje także działanie
wyniszczające.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych
i opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Stosować od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50%
kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jabłoń, grusza

Parch jabłoni, parch gruszy.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: Zabiegi wykonywać w okresie od fazy różowego (jabłoń) lub białego
(grusza) pąka kwiatowego do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 57-89).
Liczba zabiegów: 4.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.
Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz
wyniszczająco. Do wyniszczania plam parcha zaleca się dwukrotne stosowanie środka Difo
250 EC w odstępach co najmniej 7 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

3
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym gruszy: 4.

Jabłoń

Mączniak jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy
dojrzewania owoców i nasion (BBCH 57-89).
Liczba zabiegów: 4.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym jabłoni: 4.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Szparag

Rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Burak ćwikłowy

Rdza buraka
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, ale nie później niż 30 dni przed zbiorem korzeni do konsumpcji
(BBCH 20-89); od fazy 10 lub więcej liści do całkowitego zakrycia międzyrzędzi przez liście
buraka (BBCH 20-39) można maksymalnie wykonać 2 zabiegi.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Cykoria sałatowa uprawiana w szklarni

Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

4
Rdza, mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, ale nie później niż 21 dni przed zbiorem (BBCH 20-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Cykoria korzeniowa
Rdza, mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, ale nie później niż 30 dni przed zbiorem korzeni (BBCH 20-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Salsefia
Mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10
liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2
zabiegi (BBCH 20-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy, chrzan, karczoch

Mączniak prawdziwy, alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10
liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2
zabiegi (BBCH 20-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

5
Rzepa, brukiew
Alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy 10
liści do początku fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać można maksymalnie wykonać 2
zabiegi (BBCH 20-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Seler naciowy, koper włoski (fenkuł)
Septorioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, ale nie później niż 21 dni przed zbiorem (BBCH 20-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Brokuł
Alternarioza kapusty, plamistość kapustnych
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów choroby, od fazy gdy zaczyna się tworzyć główka, ale nie później niż 14 dni przed
zbiorem (BBCH 40-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Kapusta głowiasta, kapusta brukselska

Alternarioza kapusty (czerń krzyżowych), plamistość kapustnych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, od fazy w przypadku kapusty głowiastej gdy zaczyna się tworzyć
główka, a w przypadku kapusty brukselskiej od początku rozwoju pąków bocznych, ale nie
później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 40-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Szpinak, boćwina (burak liściowy)
Rdza
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych
objawów infekcji choroby, nie później jednak niż 30 dni przed zbiorem (BBCH 20-89); od fazy
10 liści do fazy gdy rozeta liści jest całkowicie rozwinięta można maksymalnie wykonać 2
zabiegi (BBCH 20-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Róże uprawiane w gruncie

Mączniak prawdziwy, rdza
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów
infekcji choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

Plantacje nasienne roślin zielarskich i roślin ozdobnych

Mączniak prawdziwy, rdza
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów
infekcji choroby
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich fazy rozwojowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 120 C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

7
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy jabłoni i gruszy:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy marchwi, pasternaku, salsefii, rzepy, brukwi, buraka ćwikłowego, selera
korzeniowego, cykorii korzeniowej, szparagów, pietruszki korzeniowej, chrzanu, karczocha,
selera naciowego, kopru włoskiego, brokuła, kapusty głowiastej, kapusty brukselskiej,
boćwiny, szpinaku oraz plantacji nasiennych roślin leczniczych i roślin ozdobnych:

Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

8
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy róż:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Rzepak ozimy – 56 dni,
Burak czerwony, cykoria korzeniowa, szpinak, boćwina – 30 dni,
Cykoria sałatowa, seler naciowy, koper włoski – 21 dni,
Jabłoń, grusza, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, rzepa, brukiew, marchew,
pietruszka, pasternak, seler korzeniowy, salsefia, chrzan, karczoch – 14 dni,
Szparag, róże, plantacje nasienne roślin leczniczych, aromatycznych, ozdobnych – nie
dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

9

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Etykieta środka ochrony roślin Difo 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody