Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Diquanet 200 SLZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 622/2015 z dnia 28.07.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2013 z dnia 03.06.2013 r.
Posiadacz zewolenia:
Certiplant NV, Lichtenberglaan 2045, 3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgi , tel.: +32 (11) 88 03
92, fax: +32 (11) 70 74 84, e-mail: info@certiplant.be
D I Q U A N E T 200 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
dikwat (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l (17,24%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 72/2013 z dnia 03.06.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-158/2014d z dnia 21.05.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 622/2015d z dnia 28.07.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H290 - Może powodować korozję metali.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować odzież ochronną/rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Diquanet 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka
1
Etykieta środka ochrony roślin Diquanet 200 SL, załącznik do decyzji MRiRW
nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego oraz
zwalczania chwastów na plantacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego lub ręcznego.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Diquanet 200 SL jest środkiem dolistnym o działania kontaktowym, w roślinie przemieszcza
się w ograniczonym stopniu. Niszczy tylko nadziemne zielone części roślin, przez które jest
szybko absorbowany.
Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka. Wyższe
temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie.
Chwasty wrażliwe: fiołki, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, rzeżucha włochata,
starzec zwyczajny, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łobody, przytulia czepna.
Chwasty odporne: rdest ptasi, wiechlina roczna.
STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak -
desykacja (niszczenie) naci ziemniaczanej.
Diquanet 200 SL stosuje się jako desykant naci ziemniaczanej w celu:
1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez:
a) zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
b) zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
c) zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
2. Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw:
a) przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka,
b) zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw.
3. Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 – 3,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte.
Liczba zabiegów: 1
Lub
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 4 – 6 dni
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin stosowania środka ustala się w zależności od:
− przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju,
− wczesności odmiany
− przeznaczenia ziemniaków
− wielkości bulw
− stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka
− zagrożenia porażenia chorobami wirusowymi roślin ziemniaka na plantacjach
nasiennych.
2
Etykieta środka ochrony roślin Diquanet 200 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na:

odmianach wczesnych: od III dekady lipca do I dekady sierpnia,

odmianach średniowczesnych: od I do II dekady sierpnia,

odmianach późnych: do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w
ograniczaniu porażenia bulw ziemniaka).
Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około
2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy
uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie (IHAR Oddział
Bonin, lokalne oddziały Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin).
W programie ochrony plantacji przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej
traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki grzyba, przemieszczające się
z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.
Termin zbioru: w 10-14 dni po zastosowaniu środka Diquanet 200 SL.
Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy, niż 3 tygodnie może
spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem
bulw rizoktoniozą.
Uwagi:
1. W okresie długotrwałej suszy nie wykonywać niszczenia naci. Zabieg wykonać, gdy
rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte
rośliny, we wczesnych godzinach rannych).
2. Nie wykonywać niszczenia naci ziemniaczanej, gdy gleba jest popękana i bulwy
ziemniaka są widoczne na powierzchni.
3. Na plantacjach nasiennych ziemniaka zaleca się stosowanie dawek dzielonych, ze
względu na możliwość równomiernego zniszczenia naci.
4. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej, do cieczy użytkowej nie dodawać
zwilżacza.
5. W przypadku użycia opryskiwacza ręcznego należy stosować ciecz użytkową
o stężeniu nie wyższym niż 1% (1 l środka Diquanet 200 SL w 100 l wody).
Rzepak ozimy, rzepak jary - desykacja plantacji nasiennych i przeznaczonych na przerób
przemysłowy oraz zwalczanie chwastów.
Desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona wyrównuje dojrzewanie roślin
eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania
glebowego oraz likwiduje wtórne zachwaszczenie, powodując zasychanie chwastów.
W roślinach krzyżowych np.: w rzepaku zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania, obniża
wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 – 3,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
1. W przypadku użycia opryskiwacza ręcznego należy stosować ciecz użytkową
o stężeniu nie wyższym niż 1% (1 l środka Diquanet 200 SL w 100 l wody).
2. Termin stosowania środka w celu desykacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego
oraz zwalczania chwastów:
− w przypadku zbioru kombajnowego nasion rzepaku środek stosować około 7-10 dni
przed zamierzonym zbiorem nasion, gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych
roślin 70% łuszczyn jest żółtawo-seledynowe, a nasiona w górnej części pędu są
ciemnobrązowe, a w części środkowej i dolnej pędu czarne. Nasiona rzepaku zbierać
po upływie 4-10 dni po wykonaniu zabiegu.
3
Etykieta środka ochrony roślin Diquanet 200 SL, załącznik do decyzji MRiRW
− w przypadku dwufazowego zbioru nasion rzepaku środek stosować 3-4 dni po
terminie koszenia.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek Diquanet 200 SL nie stanowi zagrożenia dla roślin następczych. Po zbiorze roślin,
w których stosowano herbicyd można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Roślin oraz ich części potraktowanych środkiem Diquanet 200 SL, a także resztek
poomłotowych nie wolno przeznaczać do spożycia ani na paszę wcześniej, niż po
upływie 3 tygodni od zbioru.
3. W dziennej diecie żywieniowej krów, owiec, kur udział paszy desykowanej środkiem
Diquanet 200 SL nie powinien przekraczać 25%.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym
przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Opryskiwać pod obniżonym ciśnieniem wody, w przedziale 2,1 do 2,7 bara, aby uzyskać
maksymalną liczbę grubych kropli. Do zabiegu preferowane są końcówki rozpylaczy
płaskostrumieniowe, np.: XR lub DG 8005, 11005, 8006, 11006.
Belki opryskiwacza podnieść na wysokość ok. 50 cm nad roślinami. W przypadku końcówek
o kącie 80 stopni belki opryskiwacza ustawić 60-80 cm nad roślinami, natomiast w przypadku
końcówek o kącie 110 stopni 40-50 cm nad opryskiwanymi roślinami.
4
Etykieta środka ochrony roślin Diquanet 200 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Stosowanie końcówek typu DG ogranicza znoszenie cieczy użytkowej i umożliwia wykonanie
zabiegu, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 2 m/sek.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych wymagane jest zastosowanie 5 metrowej strefy
ochronnej od cieków i zbiorników wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania wymagane jest
zastosowanie 5 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

ziemniak – 10 dni
rzepak – 7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy
5
Etykieta środka ochrony roślin Diquanet 200 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od
źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Informacje dla lekarza:
Wykonywać płukanie żołądka uważając, by nie doszło do wdychania treści żołądka do dróg
oddechowych. Podać 1 litr zawiesiny 15% ziemi Fullera albo 7% bentonitu ze środkiem
przeczyszczającym, na przykład 20% roztworu mannitolu lub 200 ml MgSO4 .
Powtarzać co 4-6 godzin, dopóki stolce zawierać będą adsorbent.
Można dodatkowo podawać tlen, jeśli zachodzi taka konieczność. W hemoperfuzji lub
hemodializie nie używać środków przeciwzakrzepowych, np.: heparyny. Zwracać uwagę na
utrzymanie prawidłowej równowagi wodno–elektrolitowej.
Uwaga:
Objawy zatrucia dikwatem pojawiają się po 2-3 dniach, podczas gdy największe szanse
skutecznej pomocy istnieją w pierwszych godzinach po zatruciu.
6
Etykieta środka ochrony roślin Diquanet 200 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Okres ważności – 3 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -
7
Etykieta środka ochrony roślin Diquanet 200 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody