🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dissko 250 ECZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R -30/2017wu z dnia 23.06.2017 r.


Posiadacz zezwolenia:
Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West) Mumbai – 400 050 , Republika
Indii, tel. +91-(22) - 6678 2800, fax: +91-(22) - 6678 2828 / 6678 2808, email:
eu.sales@shardaintl.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Sharda Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 17 240 13 07,
e-mail: eu.sales@shardaintl.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Agrecol Sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, Mesznary 2, tel./fax: +48 627 832 000; 627 844 445,
www.agrecol.pl, e-mail: agrecol@agrecol.pl
AGROPAK Spółka Jawna Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 615 63
30, fax: 32 615 69 18, e-mail: agropak@agropak.pl


Dissko 250 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol
(substancja z grupy triazoli) - 250 g/l (25,97 %)

Inne substancje nie będące substancją czynną:
Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne


Zezwolenie MRiRW nr R – 30/2017wu z dnia 23.06.2017 r.Niebezpieczeństwo

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
Etykieta środka ochrony roślin Dissko 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

OPIS DZIAŁANIA
Dissko 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym (systemicznym) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni,
gruszy, malin, jeżyn, pietruszki, marchwi, buraka pastewnego i roślin ozdobnych. Środek
przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych, ciągnikowych, wózkowych, taczkowych,
plecakowych opryskiwaczy sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość
do 10 mm do fazy gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 71-79), do 21dni przed zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Ilość cieczy dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony
roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza
Parch gruszy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce
osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Malina, jeżyna

Rdza malin, zamieranie pędów malin, rdza jeżyn, zamieranie pędów jeżyn
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku kwitnienia (BBCH 60-79). Po wystąpieniu
pierwszych objawów chorobowych lub zapobiegawczo.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Dissko 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew, pietruszka korzeniowa

Mączniak prawdziwy, alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od momentu osiągnięcia przez korzeń średnicy powyżej 0.5 cm
do pełnej wielkości (BBCH 42-49). Zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów
chorobowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak pastewny
Chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi do momentu, gdy
korzeń osiągnie dojrzałość technologiczną (BBCH 39-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-28 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Róża uprawiana w gruncie
Mączniak prawdziwy, czarna plamistość
Maksymalne/zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub
zapobiegawczo.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Aster, floks, nagietek, gerbera, łyszczec, cyneraria, begonia uprawiane pod osłonami,
w szklarniach

Mączniak prawdziwy
Maksymalne/zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub
zapobiegawczo.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Dissko 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Goździk, cynia, lewkonia, aster uprawiane w gruncie
Alternarioza
Maksymalne/zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub
zapobiegawczo.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny ozdobne w donicach
Plamistość liści, antraknoza
Maksymalne/zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub
zapobiegawczo.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12oC.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych
o odmiennym mechanizmie działania.
3. Podczas stosowania nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące roślin uprawne.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić woda do
potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
Etykieta środka ochrony roślin Dissko 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych
strefy ochronnej o szerokości:
– W uprawie jabłoni:
– 12 m;
– W uprawie gruszy (wczesne zastosowania środka):
– 25 m lub
– 20 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 50 % lub
– 15 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 75 % lub
– 5 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 90 %;
– W uprawie gruszy (późne zastosowania środka):
– 15 m lub
– 10 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 50 % lub
– 3 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 75 %;
– W uprawie maliny i jeżyny:
– 30 m lub
– 10 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 75 % lub
– 5 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 90%;
– W uprawie marchwi, pietruszki, buraka pastewnego i roślin ozdobnych:
– 5 m.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:
– 3 m w przypadku uprawy jabłoni, gruszy, maliny, jeżyny,
– 1 m w przypadku uprawy marchwi, pietruszki, buraka pastewnego i roślin ozdobnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń – 21 dni.
Jeżyna, malina, marchew, pietruszka - 14 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Dissko 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Grusza, burak pastewny – 28 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą, w dobrze wentylowanych miejscach, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nie
przekraczającej zakresu 0°C - 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

Etykieta środka ochrony roślin Dissko 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody