Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dobromir Super 250 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 59/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326-06-01,
fax: 22 326-06-99
D O B R O M I R S U P E R 250 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 59/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Uwaga
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować odzież ochronną.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Dobromir Super 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania
głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin zbóż i rzepaku.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
1
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Żyto
rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Stosowanie łączne:
Pszenica ozima, pszenica jara.
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Dobromir Super 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha
Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Środek Dobromir Super 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa
zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia,
fuzarioza kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Dobromir Super 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha
Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Środek
Dobromir Super 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo,
interwencyjnie i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pszenżyto ozime, pszenżyto jare
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna
plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Dobromir Super 250 SC 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Dobromir Super 250 SC załącznik do zezwolenia MRiRW 2
Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Środek
Dobromir Super 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo,
interwencyjnie i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie, zale-
cany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1
Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych
łuszczyn rzepaku.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Liczba zabiegów:1
zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób, od fazy początku kwitnienia rzepaku do fazy końca kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 1
Uwagi:
1. Rodzaj opryskiwania dostosować do ilości zalecanej wody.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.
3. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
Etykieta środka ochrony roślin Dobromir Super 250 SC załącznik do zezwolenia MRiRW 3
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. W przypadku sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków Dobromir
Super 250 SC i Artea 330 EC, po wlaniu środka Dobromir Super 250 SC do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), zbiornik należy
uzupełnić wodą, a następnie dodać środek Artea 330 EC. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed
ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić należy tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Etykieta środka ochrony roślin Dobromir Super 250 SC załącznik do zezwolenia MRiRW 4
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
zboża – 35 dni,
rzepak – 35 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 3 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -
Etykieta środka ochrony roślin Dobromir Super 250 SC załącznik do zezwolenia MRiRW 5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody