Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dominator Clean 360 SL

Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R- 73/2017 z dnia 24.04.2017 r.


Posiadacz zezwolenia:
Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, Sl – 2327 Rače, Republika Słowenii, tel.: + 386 (0)2 60 90 211,
fax.:+ 386 (0)2 60 90 410, email: infoTKI@albaugh.euDominator Clean 360 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%).

Zezwolenie MRiRW Nr R-73/2017 z dnia 24.04.2017 r.


EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA
Dominator Clean 360 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego
stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta
ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin
uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

Dominator Clean 360 SL stosowany jest przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego, sadowniczego i opryskiwacza ręcznego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Dominator Clean 360 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej
roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od
zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i
wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe:
W dawce 2 l/ha:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała.
W dawce 3 - 4 l/ha: perz właściwy, rumian polny, chaber bławatek, fiołek polny.
W dawce 4 – 5 l/ha; jasnota purpurowa, mniszek pospolity, bodziszek drobny.
Chwasty odporne: skrzyp polny.

Uwaga: Gwiazdnica pospolita może ponownie wschodzić w 2 miesiące po zabiegu.


Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL

STOSOWANIE ŚRODKA


A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania

perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Środek stosować po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania chwastów na ściernisku. Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po
zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów
uprawowych.
Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny
w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 250 l /ha.

Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego
zachwaszczenia perzem,
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy
działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

B. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia
chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe
uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy.

Zabieg środkiem wykonać w stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna
wynosi 20 - 30 % tj. na 10 - 14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania
zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Uwagi:
1. Zabieg przeprowadzić wyłącznie w przypadku wystąpienia dużego nasilenia chwastów
uniemożliwiających zbiór.
2. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem,
4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL

opryskiwacza.
5. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.
6. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
7. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub
podściółkę dla zwierząt.

C. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego i rzepaku jarego
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego i jarego lub jego części w sytuacji
wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub
warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości
rzepaku do zbioru
.

Środek stosować, gdy wilgotność nasion mierzona wilgotnościomierzem wynosi poniżej 30 %.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego wzrostu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Uwagi :
1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7
dni od zabiegu.
2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.

D.
Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia
Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od
występujących gatunków.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 6,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 56 dni.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. W przypadku intensywnego pojawiania się ponownych wschodów chwastów można wykonać
drugi zabieg stosując taką samą dawkę jak podczas pierwszego zabiegu.
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople
cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na
możliwość uszkodzenia roślin, bądź przeprowadzić zabieg przy niskim ciśnieniu, nie wyższym niż
2 bary, a pracując z dyszami “wielostrumieniowymi“ przy ciśnieniu nie wyższym niż 1 bar.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL

Na polu, na którym stosowano Dominator Clean 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od
wykonania zabiegu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek Dominator Clean 360 SL
należy stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi z innych grup chemicznych o
odmiennym mechanizmie działania.

2. Środka nie stosować:
– przed wschodami chwastów,
– na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
– na rośliny mokre,
– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu
może obniżyć skuteczność zabiegu),
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, zwrócić uwagę na pełne
odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkowa należy niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:
− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to
możliwe lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej stosując te
same środki ochrony osobistej.
Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym
preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania opryskiwaczy polowych,
- 3 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania opryskiwaczy sadowniczych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Drzewa owocowe (jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa) – 35 dni
Zboża (pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, rzepak ozimy,
rzepak jary) – 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub
można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z
opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody