Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dominator HL 480 SL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 508/2015d
z dnia 15.06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R - 89/2014 z dnia 06.06.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: 22 54 87 300, fax: 22 54 87 309, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl
D O M I N A T O R HL 480 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli dimetyloamoniowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 480 g/l
(39,28%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 89/2014 z dnia 06.06.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-508/2015d z dnia 15.06.2015 r.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
godnie z instrukcją użycia
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 – Zebrać wyciek
OPIS DZIAŁANIA
Dominator HL 480 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego
oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) na polach
uprawnych przed wschodami buraka cukrowego i kukurydzy, przed zbiorem pszenicy ozimej
i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych,
na użytkach zielonych przeznaczonych do rekultywacji, w sadach jabłoniowych, na terenach
przeznaczonych pod założenie sadu, oraz na terenach nie użytkowanych rolniczo.
Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz na torach kolejowych przy
użyciu sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Dominator HL 480 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest
przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie
przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.)
powodując ich zamieranie. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone
i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie
i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin
następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Etykieta środka ochrony roślin Dominator HL 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe :
w dawce 1,5-2,25 l/ha:
chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna do 5 okółków, rumian polny,
samosiewy rzepaku, pospolity, wiechlina roczna.
w dawce 2,25 – 3,75 l/ha:
babka lancetowata, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, przytulia czepna
powyżej 5 okółków, życica trwała.
STOSOWANIE ŚRODKA
A. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia
wschodzących chwastów.

KUKURYDZA, BURAK CUKROWY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecane dawki środka dotyczą zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: Środek stosować nie później niż na 3 dni przed wschodami rośliny
uprawnej (BBCH 00-07).
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona rośliny uprawnej wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
B. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów.
PSZENICA OZIMA, RZEPAK OZIMY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Etykieta środka ochrony roślin Dominator HL 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Termin stosowania: W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg
w pszenicy ozimej wykonać na 10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed
przewidywanym zbiorem.
Uwagi:
1. Środka nie stosować:
− w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin motylkowych,
− na plantacjach nasiennych pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
2.
Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją
używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
3.
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub
późnym popołudniem.
4.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
C. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu przyspieszenia ich zbioru (desykacja).
PSZENICA OZIMA, RZEPAK OZIMY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Termin stosowania: W celu przyspieszenia zbioru (desykacji) środek stosować w pszenicy
ozimej w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, a w rzepaku
ozimym w fazie dojrzałości technicznej nasion, gdy wilgotność nasion (mierzona
wilgotnościomierzem) wynosi około 30%, a łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy
żółto-seledynowej, natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. Aby uzyskać pełny
efekt dosuszania roślin rzepaku zaleca się zbiór kombajnem po upływie 14-21 dni od terminu
wykonania oprysku.
Uwagi:
1. Środka nie stosować:

w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin motylkowych,

na plantacjach nasiennych pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
2. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją
używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
Etykieta środka ochrony roślin Dominator HL 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW
3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub
późnym popołudniem.
4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
D. Ściernisko - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w
celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące
chwasty. W momencie opryskiwania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i
wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne
powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni
wykształcić dwa liście właściwe.
Uwagi:
1. Wyższą z dawek środka stosować w czasie bezdeszczowej pogody, zwłaszcza
w przypadku silnego zachwaszczenia perzem właściwym.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne
objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
E. Rośliny sadownicze
JABŁOŃ
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 – 3,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Środek można stosować od wiosny do jesieni przeciwko intensywnie rosnącym chwastom, w
dawce zależnej od występujących gatunków.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
Etykieta środka ochrony roślin Dominator HL 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
F. Tereny przeznaczone pod założenie sadu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 – 3,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwagi:
1. Wyższą z dawek środka stosować w czasie bezdeszczowej pogody, zwłaszcza
w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne
objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
G. Użytki zielone (rekultywacja).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania; 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosuje się do niszczenia traw i roślin dwuliściennych na użytkach zielonych
przeznaczonych do rekultywacji. W zależności od stopnia zachwaszczenia zabieg można
wykonywać opryskując całą powierzchnię w połączeniu z uprawą mechaniczną.
Dawkę środka dostosować do występujących chwastów.
H. Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza
dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 – 3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych.
Dawkę środka oraz termin wykonania zabiegu dostosować do występujących gatunków
chwastów.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek Dominator HL 480 SL, można uprawiać wszystkie
rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po
5-7 dniach.
Etykieta środka ochrony roślin Dominator HL 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów,
− na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
− na rośliny mokre,
− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
− w mieszaninach z środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki higieny osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnych
o szerokości 6 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Etykieta środka ochrony roślin Dominator HL 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima – 10 dni
Rzepak ozimy – 7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Dominator HL 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody