Weź udział w konkursie 
i zgarnij czapeczkę! 
  

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Drum 45 WG

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 79 /2017d
z dnia 14.02.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-193/2015 z dnia 30.10.2015 r.


Posiadacz zezwolenia:
Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Królestwo Belgii,
tel.: 0032 (0) 52 30 09 0-6, fax. 0032 (0) 52 30 11 35.D R U M 45 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 45% (450 g/kg).Zezwolenie MRiRW nr R – 193/2015 z dnia 30.10.2015 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R- 79 /2017d z dnia 14 .02.2017 r.

Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 - Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub
powtarzanego narażenia.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
Etykieta środka ochrony roślin Drum 45 WG, załącznik do decyzji MRiRW

2
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.


OPIS DZIAŁANIA
DRUM 45 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed
zarazą ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 -0,25 kg/ha

Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkiem grzybobójczym o działaniu
powierzchniowym (kontaktowym) zawierającym jedną z następujących substancji
czynnych: mankozeb (Dithane NeoTec 75 WG, Sancozeb 80 WP, Indofil 80 WP),
cyjazofamid (Ranman 400 SC TwinPack, Ranman Top 160 SC), fluazynam (Altima 500
SC).

Środek o działaniu powierzchniowym należy zastosować w dawce zalecanej.

Termin stosowania:
Środek stosować od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy początku żółknięcia
liści (BBCH 31 - 91)
Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
• na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
• na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym
rejonie na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub mieszaniną
zawierającą środek Drum 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14
dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7-10 dni zachowywać w warunkach większego
zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci
ziemniaczanej.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Wielokrotne stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje czynne o tym
samym mechanizmie działania może przyczynić się do wyselekcjonowania w populacji
sprawcy choroby form odpornych i w konsekwencji do obniżenia skuteczności zabiegów
Z tego też względu w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
Etykieta środka ochrony roślin Drum 45 WG, załącznik do decyzji MRiRW


3
- włączenie do programu ochrony środków zawierających substancje czynne o różnych
mechanizmach działania,
- stosowanie środka wyłącznie w mieszaninie ze środkiem grzybobójczym o działaniu
kontaktowym (powierzchniowym),
- wybór środków zawierających substancję czynną cymoksanil do maksymalnie połowy
przewidzianych w sezonie zabiegów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody,
następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy
użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa
wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić
z
wykorzystaniem
rozwiązań
technicznych
zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które
zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres
prewencji):

Etykieta środka ochrony roślin Drum 45 WG, załącznik do decyzji MRiRW


4
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniaki - 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do
dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla
pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.,
− w temperaturze 0oC - 30oC.


Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić
się pod opiekę lekarza.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji – ………………
Zawartość netto – …………….
Nr partii – …………………….
Etykieta środka ochrony roślin Drum 45 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody