Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dursban 480 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-116/2017d z dnia 15.03.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 58/2012 z dnia 20.03.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: 22 548 73 00, fax: 22 548 73 09, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl


D U R S B A N 480 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 480 g/l (44,86%).

Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną:
Węglowodory C9, związki aromatyczne
Kwas benzenosulfonowy, dodecyl, sól wapniowa
Węglowodory C10, związki aromatyczne, <1% naftalenu


Zezwolenie MRiRW Nr R - 58/2012 z dnia 20.03.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 339/2015d z dnia 12.05.2015 r.
decyzją MRiRW nr R - 167/2016d z dnia 29.03.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-116/2017d z dnia 15.03.2017 r.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 – Może powodować senność lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P370+P378 – W przypadku pożaru: użyć rozproszonego strumienia wody, proszku
gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla do gaszenia.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
Etykieta środka ochrony roślin Dursban 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 – Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA
DURSBAN 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do
zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kalafiorze, brokule oraz
pędraków w odnowieniach, zalesieniach, na plantacjach nasiennych oraz w leśnych
szkółkach drzew iglastych i liściastych, szkółkach roślin sadowniczych i szkółkach
krzewów i drzew ozdobnych.:
Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych, a w uprawach małoobszarowych do stosowania przy użyciu lancy
doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny /zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza
również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego/
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy /zabieg wykonywany przeciwko słodyszkowi zwalcza również
chowacza czterozębnego/
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: zabieg wykonać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu
chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem i w trakcie
kwitnienia rzepaku ozimego.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kalafior
Gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Termin stosowania środka: zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200- 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Etykieta środka ochrony roślin Dursban 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Brokuł
Gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200- 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie środka ochrony roślin
w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne oraz szkółki leśnych gatunków
iglastych i liściastych

Pędraki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 2 miesiące.
Termin stosowania środka: Zależny od zaobserwowanej głębokości bytowania oraz
aktywności pędraków, zazwyczaj:

pierwszy rok po rójce chrabąszczy, I-II stadium pędraka – zabieg: lipiec-sierpień,

drugi rok po rójce, II-III stadium pędraka – pierwszy zabieg: II połowa kwietnia – I połowa
czerwca, drugi zabieg: lipiec-sierpień,

trzeci rok po rójce, III stadium pędraka – zabieg: II połowa kwietnia – I połowa czerwca.
Zalecana ilość wody: 1600 l/ha.
Zalecane ciśnienie robocze: 1 atmosfera.
Zalecane stosowanie: punktowa iniekcja doglebowa na głębokość 10-30 cm wykonana
z trzech stron, w bezpośredniej bliskości sadzonek (do 10 cm) (0,2 l cieczy roboczej na
roślinę). Środek Dursban 480 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu lancy
doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego.

Szkółki roślin sadowniczych

Pędraki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 2 miesiące.
Termin stosowania środka: Zależny od zaobserwowanej głębokości bytowania oraz
aktywności pędraków, zazwyczaj:
– pierwszy rok po rójce chrabąszczy, I-II stadium pędraka – zabieg: lipiec-sierpień,
Etykieta środka ochrony roślin Dursban 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
– drugi rok po rójce, II-III stadium pędraka – pierwszy zabieg: II połowa kwietnia – I połowa
czerwca, drugi zabieg: lipiec-sierpień,
– trzeci rok po rójce, III stadium pędraka – zabieg: II połowa kwietnia – I połowa czerwca.
Zalecana ilość wody: 1600 l/ha.
Zalecane ciśnienie robocze: 1 atmosfera.
Zalecane stosowanie: punktowa iniekcja doglebowa na głębokość 10-30 cm wykonana
z trzech stron, w bezpośredniej bliskości sadzonek (do 10 cm) (0,2 l cieczy roboczej na
roślinę). Środek Dursban 480 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu lancy
doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego.

Szkółki krzewów i drzew ozdobnych

Pędraki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 2 miesiące.
Termin stosowania środka: Zależny od zaobserwowanej głębokości bytowania oraz
aktywności pędraków, zazwyczaj:
– pierwszy rok po rójce chrabąszczy, I-II stadium pędraka – zabieg: lipiec-sierpień,
– drugi rok po rójce, II-III stadium pędraka – pierwszy zabieg: II połowa kwietnia – I połowa
czerwca, drugi zabieg: lipiec-sierpień,
– trzeci rok po rójce, III stadium pędraka – zabieg: II połowa kwietnia – I połowa czerwca.
Zalecana ilość wody: 1600 l/ha.
Zalecane ciśnienie robocze: 1 atmosfera.
Zalecane stosowanie: punktowa iniekcja doglebowa na głębokość 10-30 cm wykonana
z trzech stron, w bezpośredniej bliskości sadzonek (do 10 cm) (0,2 l cieczy roboczej na
roślinę). Środek Dursban 480 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu lancy
doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25ºC.
2. W przypadku opryskiwania roślin lub szkodników pokrytych nalotem woskowym dodać do
cieczy użytkowej środek zwilżający.
3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin zwłaszcza kwitnących.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Etykieta środka ochrony roślin Dursban 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W przypadku aplikacji dolistnej:
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie
(np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.
W przypadku aplikacji doglebowej:
Stosować rękawice ochronne (nieprzemakalne), ochronę oczu, ochronę twarzy (maska typu
FP-2), pełną odzież ochronną nieprzemakalną, obuwie ochronne nieprzemakalne
np. kalosze (nie wpuszczać spodni w kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Środek niebezpiecznych dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających
nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie
pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.
W przypadku uprawy rzepaku ozimego, kalafiora i brokuła:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej w odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Kalafior, brokuł – 21 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Dursban 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Rzepak ozimy, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne, szkółki leśnych gatunków
iglastych i liściastych, szkółki roślin sadowniczych, szkółki drzew i krzewów ozdobnych –
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0 oC - 30oC.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Objawy zatrucia:
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie
źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza, jeśli znana
jest przyczyna skażenia przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy,
nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.
Zalecenie dla lekarza:
Leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu
atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty,
dopóki nie nastąpi pełna atropinizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksymu domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.
Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech - możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub
tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Dursban 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody