Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dursban Delta 200 CS

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 329/2016d z dnia 24.06.2016 r.,
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 69/2011 z dnia 14.11.2011 r.

Posiadacz zezwolenia
:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 22 85403 20, fax: +48 22 854 03 29, e-mail:
fwrpols@dow.com, www.dowagro.com


DURSBAN DELTA 200 CS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 200 g/l (18,98% ).


Zezwolenie MRiRW nr R - 69/2011 z dnia 14.11.2011 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 472/2014d z dnia 10.12.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 329/2016d z dnia 24.06.2016 r.
Uwaga

H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
EUH 208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.

P 280 – Stosować rękawice ochronne.
P 391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
DURSBAN DELTA 200 CS jest środkiem owadobójczym w postaci zawiesiny kapsuł do
rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do
zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kalafiorze
i brokule. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.

Środek Dursban Delta 200 CS przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Etykieta Dursban Delta 200 CS
1
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.


Zalecana ilość wody: 300 - 500 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.

Termin stosowania: Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie. Nie stosować w czasie
kwitnienia rzepaku.

słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 300 - 500 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.

Termin stosowania: Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji. Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak jary

słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody 300 - 500 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.

Termin stosowania: Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji. Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku.

Kalafior
gąsienice: bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.

Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brokuł
gąsienice: bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek

Etykieta Dursban Delta 200 CS
2

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.

Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
− na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
− kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
− w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. W przypadku opryskiwania roślin lub szkodników pokrytych nalotem woskowym dodać do
cieczy użytkowej środek zwilżający.
4. We wszystkich uprawach ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu
opryskiwania w sezonie wegetacyjnym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice i odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.


Etykieta Dursban Delta 200 CS
3
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Działa bardzo toksycznie na pszczoły. W celu ochrony pszczół i innych owadów
zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować, kiedy
występują kwitnące chwasty. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 95%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

rzepak ozimy - nie dotyczy
rzepak jary
- nie dotyczy
kalafior
- 21 dni
brokuł
- 21 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Etykieta Dursban Delta 200 CS
4

PIERWSZA POMOC

Objawy zatrucia:
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie
źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana
jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę
i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać
etykietę.

Zalecenie dla lekarza:
Leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu
atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty,
dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.
Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech - możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub
tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.


W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


Etykieta Dursban Delta 200 CS
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody