Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dyplomata 600 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R -14/2017d z dnia 12.01.2017 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R - 12/2015h.r. z dnia 03.03.2015 r.


Posiadacz pozwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A - 4021 Linz, Republika Austrii,
tel.: +43 732 6918 2006, fax: +43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: + 48 22 620 32 52,
fax: + 48 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43 – 603 Jaworzno, tel.: 32 745 11
12, www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl


Dyplomata 600 SCŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %)
diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)

Pozwolenie MRiRW nr R - 12 /2015h.r. z dnia 03.03.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 14/2017d z dnia 12.01.2017 r.

Uwaga

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
Etykieta środka ochrony roślin Dyplomata 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW
1

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Dyplomata 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania niektórych
jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie
ozimym oraz w jęczmieniu ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Dyplomata 600 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie
działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po
ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamując biosyntezę niezbędnych
roślinom barwników (karotenoidów). Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście
chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując
środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub
krótko po wschodach, w fazie siewek.
Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwastów później
wschodzących.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny,
przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity,
Chwasty średniowrażliwe: mak polny

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy szpilkowania zbóż do końca fazy krzewienia
(BBCH 10-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liścia zbóż do końca fazy krzewienia
(BBCH 13-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenżyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Dyplomata 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW
2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liścia zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH
13-29).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres
działania środka wiosną.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Dyplomata 600 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano
orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści
rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku
ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach
lekkich o małej zawartości substancji organicznej.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia
roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu 20 cm orki
można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny
motylkowate, rzepak jary oraz len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej,
rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie uprawiać buraków cukrowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
– w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
2. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
3. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie
ziemią.
4. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego
zachwaszczenia
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym
przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
Etykieta środka ochrony roślin Dyplomata 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW
3


po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta środka ochrony roślin Dyplomata 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW
4

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Dyplomata 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody