Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Echo 480 SL

1
Załącznik do pozw. MRiRW nr R - 9/2017 h.r. z dnia17.02.2017 r.


Posiadacz pozwolenia handel równoległy:
Agchemaccess Polska Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 BydgoszczECHO 480 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy fosfonowych) - 480 g/l (40,0%)


Pozwolenie MRiRW nr R- 9/2017 h.r. z dnia 17.02.2017 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H290 - Może powodować korozję metali.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P390 - Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

OPIS DZIAŁANIA
Echo 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu
rozpuszczalnego w wodzie. Echo 480 SL stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu
jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub
nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu.
Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny
uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jęczmień ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha


2
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–
39).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–
39).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia
flagowego (BBCH 32–37).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia
flagowego (BBCH 31–37).

Środek Echo 480 SL można stosować po uprzednim zastosowaniu środka Antywylegacz
Płynny 675 SL w dawce 2,0 l/ha w terminie od fazy 1. kolanka do fazy 2 .kolanka (BBCH 31–
32).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy liścia podflagowego do fazy ukazania się liścia
flagowego.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się pierwszych
ości (BBCH 32–49).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Pszenica jara
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia
flagowego (BBCH 31–37).
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


3
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania chwastów
dwuliściennych stosować przed środkiem Echo 480 SL - w dawkach i terminach podanych w
ich etykietach.
Środka Echo 480 SL nie stosować:
- od okresu kłoszenia się zbóż,
- na rośliny mokre lub chore,
- w temperaturze poniżej 10oC,
- na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem,
- na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych,
ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed użyciem - nie trzymać dłużej niż 4 godziny.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą,
przy włączonym mieszadle uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


4
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody