Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ekonom MC 72,5 WPZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 880 /2015d z dnia 23.10.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 134/2014 z dnia 13.08.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com.
www.ciechgroup.com
Ekonom MC 72,5 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 680 g/kg (68%)
cymoksanil
(związek z grupy monoacetylomoczników) 45 g/kg (4,5%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 134/2014 z dnia 13.08.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 880/2015d z dnia 23.10.2015 r.
Uwaga
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Ekonom MC 72,5 WP, załącznik do decyzji MRiRW
1
OPIS DZIAŁANIA
Ekonom MC 72,5 WP jest środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym
i powierzchniowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli przed
chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych (w uprawie ziemniaka, pomidora w uprawie polowej, ogórka w uprawie polowej
i cebuli) i ręcznych (w uprawie pod osłonami pomidora i ogórka).
STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
− na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach,
− na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym
rejonie na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Ekonom
MC 72,5 WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni, przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Krótsze odstępy między zabiegami
(7-10 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach
podatnych na zarazę ziemniaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci
ziemniaczanej.
Pomidor (w uprawie polowej)
zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby na pomidorach lub ziemniakach w danym rejonie. Środek
stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pomidor (w uprawie pod osłonami)
zaraza ziemniaka
Etykieta środka ochrony roślin Ekonom MC 72,5 WP, załącznik do decyzji MRiRW
2
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l
wody
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,3% - 300 g środka w 100 l wody
Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni
Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Ogórek (w uprawie polowej)
mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy
w sezonie wegetacyjnym co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Ogórek (w uprawie pod osłonami)
mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% - 300 g środka w 100 l
wody
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,3% - 300 g środka w 100 l wody
Środek stosować 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym co 7dni, przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Cebula
mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 2,5 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, uprawianej z dymki lub siewu ozimego
Etykieta środka ochrony roślin Ekonom MC 72,5 WP, załącznik do decyzji MRiRW
3
w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10
dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Należy także zapewnić jak najlepsze pokrycie całych roślin cieczą użytkową stosując np.:
rozpylacze z podwójnymi otworami opryskowymi, systemy podwójnych rozpylaczy,
opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Uwagi:
1. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia
chorobą.
2. Wyższe z zalecanych dawek stosować w uprawach silnie wyrośniętych lub w warunkach
większego zagrożenia chorobami.
3. W przypadku stosowania środka w uprawach pod osłonami stosować sztuczne podłoża
(brak kontaktu produktu z glebą).
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
Etykieta środka ochrony roślin Ekonom MC 72,5 WP, załącznik do decyzji MRiRW
4
− 1 5 m w uprawie ziemniaków,
− 2 0 m w uprawie pomidorów,
− 2 5 m w uprawie ogórków,
− 1 6 m w uprawie cebuli.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniak - 11 dni,
pomidor - 4 dni,
ogórek - 3 dni,
cebula - 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awari lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0-300C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Ekonom MC 72,5 WP, załącznik do decyzji MRiRW
5
Etykieta środka ochrony roślin Ekonom MC 72,5 WP, załącznik do decyzji MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody