Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka El Cappo 80 WGZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 180/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz,
tel./fax: +48 44 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl


EL CAPPO 80 WG


Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800g/kg (80%)Zezwolenie MRiRW nr R - 180/2016 z dnia 23.08.2016 r.Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA

El Cappo 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni,
czereśni, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej, agrestu,
truskawki oraz roślin ozdobnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.
Etykieta środka ochrony roślin El Cappo 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW
STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
Parch jabłoni
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od fazy zielonego pąka do fazy zaawansowanego dojrzewania, barwy
owoców bardziej intensywnej (BBCH 56-85).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza
Parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzewania owoców
(BBCH 51-81).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wiśnia, czereśnia
Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od końca fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-87).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona

Szara pleśń, antraknoza
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).

Etykieta środka ochrony roślin El Cappo 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Borówka wysoka

Szara pleśń, antraknoza
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Agrest

Szara pleśń, antraknoza
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Truskawka
Szara pleśń, antraknoza
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, przed kwitnieniem (BBCH 53-59).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Rośliny ozdobne

Szara pleśń, septorioza, sucha zgnilizna bulw i łodyg mieczyka, opadzina liści azalii,
powłocznik azaliowy, czarna zgnilizna korzeni cyklamena, zaraza lilaka, antraknoza wyżlinu,
rak pędów róż, zamieranie pędów róż, penicylioza, zgnilizna twardzikowa.
a) opryskiwanie
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, w całym okresie wegetacji (BBCH 10-79).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,9 kg/ha
Etykieta środka ochrony roślin El Cappo 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

b) moczenie cebul
Fuzarioza
Termin stosowania:
Przed sadzeniem moczyć cebule przez 30 minut w cieczy użytkowej.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6% (300-600g/100 l
wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy jabłoni i truskawki:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy gruszy, wiśni, czereśni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m wraz z użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
o 50% od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej,
agrestu oraz roślin ozdobnych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W okresie kwitnienia uprawy chronionej zaleca się stosować środek poza okresami
aktywności pszczół.
Etykieta środka ochrony roślin El Cappo 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi:
− wyposażonych w odzież ochronną i rękawice ochronne - po wyschnięciu preparatu,
− bez dodatkowych środków ochrony osobistej - 14 dni.
Dla zwierząt – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, agrest – 7 dni.
Jabłoń, wiśnia, czereśnia, truskawka, borówka wysoka – 14 dni.
Grusza – 21 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- .........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........
Etykieta środka ochrony roślin El Cappo 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody