Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Emblem Pro 385 SC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 404/2017d z dnia 16.08.2017 r.zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 136 /2013 z dnia 07.11.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter - Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii,
tel.: + 43 732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52,
fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin
:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,
www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.plEMBLEM PRO 385 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 385 g/l (31,17%).


Zezwolenie MRiRW nr R- 136/2013 z dnia 07.11.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 404/2017d z dnia 16.08.2017 r.

Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcje alergiczną skóry.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H361 – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
Etykieta Emblem Pro 385 SC
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Emblem Pro 385 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego,
stosowany powschodowo, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych
w kukurydzy.
Środek Emblem Pro 385 SC działa kontaktowo, pobierany jest przez liście. Środek powoduje
zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się
w fazie 2-6 liści.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka
czarna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, jasnota purpurowa, rdest powojowy, rdest
ptasi.
Chwasty średnio odporne: fiołek polny.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, ostrożeń polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny wysokości
15-20 cm), na chwasty w fazie 2-6 liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,7 – 1,0 l/ha.

Wyższą dawkę środka (1,0 l/ha) stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych
(4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych. Środek może być stosowany do fazy 8 liści
kukurydzy, o ile chwasty nie przekroczyły fazy wrażliwej.

W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych oraz jednoczesnego
zwalczania perzu i innych chwastów jednoliściennych można stosować łącznie ze środkiem
Titus 25 WG w dawkach:
- do zwalczania perzu:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Emblem Pro 385 SC 1,0 l/ha + Titus 25 WG 60 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Emblem Pro 385 SC 0,7 - 1,0 l/ha + Titus 25 WG 60 g/ha.

- do zwalczania chwastnicy jednostronnej i pozostałych prosowatych:
Etykieta Emblem Pro 385 SC
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Emblem Pro 385 SC 1,0 l/ha + Titus 25 WG 30 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Emblem Pro 385 SC 0,7-1,0 l/ha + Titus 25 WG 30 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie wciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego
zagrożenie dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego
zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym
samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy
przedsiewnej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy (przymrozki, duże wahania
temperatur pomiędzy nocą i dniem, susza) po zastosowaniu środka mogą wystąpić
przemijające uszkodzenia lub przebarwienia liści, które nie mają negatywnego wpływu na
jakość i wielkość plonu.

1. Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej;
- na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin;
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub
szkodniki;
- podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza
z
cieczą
użytkową,
i
dokładnie
wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
Etykieta Emblem Pro 385 SC

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Wypłukać usta.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub lekarzem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości:
- 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Etykieta Emblem Pro 385 SC
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą
− z dla od źródeł ciepła, w temperaturze 0 oC - 30 oC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Etykieta Emblem Pro 385 SC
Etykieta Emblem Pro 385 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody