Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka EnvoyZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 164 /2014 z dnia 04 .09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosh-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy, tel.: +49 621 60 - 0,
fax: +49 621 604 25 25, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22
570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
ENVOY
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) - 85 g/l (8,18%)
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) - 62,5 g/l (6,01%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 164 /2014 z dnia 04 .09.2014 r.


UWAGA
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 - Podejrzewa się że powoduje raka.
H360Df - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że może działać
szkodliwie na płodność.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcja użycia.
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P350 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ. Delikatnie umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Envoy, załącznik do decyzji MRiRW
OPIS DZIAŁANIA
Envoy jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stałych cząstek
i małych kapsuł zawieszonych w wodzie o działaniu systemicznym (epoksykonazol) oraz
lokalnie systemicznym i translaminarnym (piraklostrobina) do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego przed chorobami
grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy
źdźbła, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 2 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
momentu widocznych 5 rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga: Środek wykazuje średni poziom zwalczania łamliwości podstawy źdźbła oraz ogranicza
występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła.
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza brunatna, rynchosporioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 2 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
momentu widocznych 5 rozkrzewień do początku fazy kłoszenia (BBCH 25-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 21 dni
Środek Envoy można stosować także w mieszaninie ze środkiem Corbel 750 EC:
Envoy 1,5 l/ha + Corbel 750 EC 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Envoy, załącznik do decyzji MRiRW
UWAGI:
1. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie
działania.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych.
Sporządzanie cieczy roboczej
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima – 35 dni,
jęczmień ozimy – 35 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Etykieta środka ochrony roślin Envoy, załącznik do decyzji MRiRW
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0-30oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -
Etykieta środka ochrony roślin Envoy, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody