Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ethofol 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 611/2015d z dnia 24.07.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 64 /2011 z dnia 26.10.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej, tel.: +44 (0)1925 81 9999,
fax: +44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03 - 092 Warszawa, tel./fax: +48 22 614 00 45
ETHOFOL 500 SC
Ś
rodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
etofumesat
metanosulfonian (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 500 g/l (44,2%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 64 /2011 z dnia 26.10.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 299/2012d z dnia 09 .11.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 611/2015d z dnia 24.07.2015 r.
Uwaga

H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 302 + P 352 – W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 333 + P 313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
ETHOFOL 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania
chwastów jednorocznych w buraku cukrowym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Ethofol 500 SC jest pobierany przez korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty w
Etykieta Ethofol 500 SC
okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki.
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna.
UWAGA
Chwastnica jednostronna jest wrażliwa na środek w okresie kiełkowania do fazy 1 liścia.
STOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy
Stosowanie przedwschodowe
Zabieg wykonać przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, przed wschodami
chwastów, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Na tej samej powierzchni uprawnej środek może być stosowany nie częściej niż raz na
trzy lata.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po upływie 5 miesięcy od zastosowania środka na polu opryskiwanym środkiem (po
wykonaniu średniej orki na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszego przeorania plantacji buraka z powodu uszkodzeń roślin przez
choroby lub szkodniki, można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), groch, len,
kukurydzę, szpinak i lucernę.
W przypadku uprawy buraków nie stosować ponownie środka Ethofol 500 SC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
- na rośliny chore i osłabione
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
Etykieta Ethofol 500 SC

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony wód podziemnych nie stosować na glebach piaszczystych,
gliniastopiaszczystych lub torfowych oraz na glebach przesuszonych i zbrylonych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
burak cukrowy - 90 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
Etykieta Ethofol 500 SC
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Ethofol 500 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody