Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Etos 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-122/2017d z dnia 29.03.2017 r. zmieniającej pozwolenie MRIRW nr
R - 3/2013 h.r. z dnia 21.01.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Madez Firma Handlowo-UsługowaMariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5a, 74-240 Lipiany


ETOS 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 500 g/l (44,3%)

Pozwolenie MRiRW nr R-3/2013 h.r. z dnia 21.01.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-122/2017d z dnia 29.03.2017 r.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
ETOS
500
SC
jest
środkiem
chwastobójczym,
w
postaci
koncentratu
w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie
w mieszankach z innymi herbicydami. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów
jednorocznych w uprawie buraka cukrowego.
Środek przeznaczony do stosowania przy uzyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
ETOS 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w
mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez
część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy
chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach (faza liścieni). Preparat zaleca się
stosować
3
krotnie
każdorazowo
w
fazie
siewek
chwastów
w mieszaninie z innymi herbicydami: Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC.
Etos 500 SC zastosowany zgodnie z zaleceniami w powyższych mieszankach zwalcza
następujące gatunki chwastów:
I. Mieszanina Etos 500 SC (0,2 l/ha) + Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1,0 l/ha):
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne;
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy,
rumian polny, samosiewy rzepaku;
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi;
Chwasty odporne: perz właściwy.

II. Mieszanina Etos 500 SC (0,2l/ha) + Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1l/ha)+Goltix 700
SC (1l/ha):
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy
rzepaku (kiełkujące z nasion w stadium liścieni), szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne;
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna rdest powojowy,
rdest ptasi, rumian polny;
Chwasty odporne: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy
Środek Etos 500 SC w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC oraz w
mieszaninie
ze
środkiem
Kemifam
Super
Koncentrat
320
EC
i Goltix 700 SC stosować od 1-go do 8-go liścia właściwego buraka cukrowego na chwasty
w fazie liścieni.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

pierwszy zabieg
Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;
drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu:
Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;
trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu:
Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.

W przypadku silnej presji ze strony chwastów w tym samosiewów rzepaku:
pierwszy zabieg
Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +
Goltix 700 SC 1 l/ha;
drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu:
Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +
Goltix 700 SC 1 l/ha;
trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu:
Etos 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +
Goltix 700 SC 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 - 8 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokroplisteUwagi:
1. Środek stosowany powschodowo może powodować przejściowe deformacje liści, co nie
wpływa ujemnie na plon.
2. Stosując środek Etos 500 SC z innymi środkami w dawkach dzielonych ściśle
przestrzegać podanych dawek środków, zaleceń i przeciwwskazań odnoszących się do
poszczególnych herbicydów użytych w mieszance.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
1. Środek rozkłada się w glebie. Na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej
orki na głębokość, co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny.
2. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia roślin
przez choroby lub szkodniki można uprawiać jedynie burak cukrowy lub pastewny.
3. W przypadku uprawy buraków nie stosować ponownie środka Etos 500 SC.
4. Stosując środek w mieszaninie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń następstwa
roślin dla środków wchodzących w skład mieszanin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne,

na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

na rośliny mokre,

na glebach przesuszonych i zbrylonych, na glebach piaszczystych, gliniasto-
piaszczystych i torfowych,

w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12o C i powyżej 20o C,
w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,

w okresie spodziewanych przymrozków,

w ilości wody większej niż 300 l/ha,

łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) lub siarczanu amonowego.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle
zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowych tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:

na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może
rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Burak cukrowy – 90 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody