Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Faban 500 SC1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 215/2016d z dnia 19.04.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 216/2014 z dnia 22.10.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel:. +49 621 60, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99,
fax.: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comFABAN 500 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnych:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 250 g/l (21,9%),
pirymetanil (związek z grupy anilinopyrimidyn) – 250 g/l (21,9%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 216/2014 z dnia 22.10.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 215/2016d z dnia 19.04.2016 r.
Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 - Zebrać wyciek.Etykieta środka ochrony roślin Faban 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW


2


OPIS DZIAŁANIA
Faban 500 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego w ochronie
jabłoni przed parchem jabłoni i gruszy przed parchem gruszy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Grusza
parch gruszy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,2 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, w ciągu całego sezonu
wegetacyjnego, od fazy pękania pąka (widoczne zielone końce liściowe osłaniające kwiaty)
do pełni fazy rozwoju owoców (owoc osiąga 70% typowej wielkości) (BBCH 53-77).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
4.
Odstęp pomiędzy zabiegami:
co najmniej 8 dni.
Zalecana ilość wody:
200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz
dokładnie wymieszać.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić
z
wykorzystaniem
rozwiązań
technicznych
zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

3

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku połknięcia: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować
się z lekarzem.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami
aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości:
- 30 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 25 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
- 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%, lub
- 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłoń, grusza – 56 dni


4


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
- 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody