Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Falcon 460 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 237/2017d z dnia 08.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 3/2015 z dnia 13.01.2015 r.


Posiadacz zezwolenia:
Bayer AG, Kaiser – Wilhem – Allee 1, 51 373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: 33 472 854 904, fax: 33 472 854 926.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90,
fax: 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl

2. AGROPAK Sp. j. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno,
tel.: 32 615 69 18, fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00,
fax: 22 572 36 03FALCON 460 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
spiroksamina (substancja z grupy ketoamin) - 250 g/l (25,25 %)
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 167 g/l (16,87 %)
triadimenol (substancja z grupy triazoli) - 43 g/l (4,34 %).

Zezwolenie MRiRW nr R- 3/2015 z dnia 13.01.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 237/2017d z dnia 08.06.2017 r.

Niebezpieczeństwo

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
Etykieta środka Falcon 460 EC, załącznik do decyzji MRiRW
1

EUH208 – Zawiera spiroksamine. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 – Unikaj wdychania par.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Falcon 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz
wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do
końca fazy kwitnienia, BBCH: (33-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 16 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime, pszenżyto jare
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do
końca fazy kwitnienia, BBCH: (33-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 16 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Etykieta środka Falcon 460 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2
Jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
liści jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do
końca fazy kwitnienia, BBCH: (33-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż,
septorioza plew

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od fazy widocznego liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia
(BBCH: 37-55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 20 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:
1. Środek Falcon 460 EC w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym ogranicza
występowanie fuzariozy kłosów.
2. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.
3. Środek szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie
wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 12ºC).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
2. W przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów fungicydowych
w sezonie stosować przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych niż
Falcon 460 EC.
3. Nie stosować dawek niższych niż zalecane w etykiecie środka ochrony roślin.
Etykieta środka Falcon 460 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima i jara - 35 dni
Etykieta środka Falcon 460 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4

Jęczmień ozimy i jary – 35 dni
Pszenżyto ozime i jare – 35 dni
Żyto – 35 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC,
− z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

Etykieta środka Falcon 460 EC, załącznik do decyzji MRiRW
5


Etykieta środka Falcon 460 EC, załącznik do decyzji MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody