Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Fenoksaprop 069 EW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -18 /2017 z dnia 21 .02.2017 r.


Posiadacz zezwolenia:
Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz,
tel./fax: +48 44 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl


Fenoksaprop 069 EW


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
fenoksaprop-p-etylu (substancja z grupy pochodnych arylofenoksykwasów karboksylowych)
69 g/l (6,54%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 18 /2017 z dnia 21 .02.2017 r.
Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Fenoksaprop 069 EW jest herbicydem, w postaci emulsji (olej w wodzie) do sporządzania
emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania wybranych rocznych
chwastów jednoliściennych w jęczmieniu jarym i pszenicy ozimej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fenoksaprop-p-etylu zaliczana jest do grupy
A.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Fenoksaprop 069 EW jest środkiem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez
liście, a następnie przemieszczanym do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów
Etykieta środka ochrony roślin Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW
1

i korzeni. W roślinie hamuje działanie enzymu karbosylazy acetylokoenzymu A (ACCazy)
biorącego udział w procesie biosyntezy kwasów tłuszczowych. Objawy działania środka w
zależności od warunków atmosferycznych widoczne są po upływie 2-4 tygodni od jego
zastosowania. Pierwszych objawem jest zahamowanie wzrostu, następnie pojawiają się
zmiany zabarwienia często antocyjanowe lub chloroza i czerwienie liści, szczególnie na
młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie
i zamieranie roślin następuje od wierzchołków wzrostu.
Fenoksaprop 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy
krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
a) Stosowanie środka pojedynczo:
Jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: owies głuchy.

Pszenica ozima
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa.
b) Stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem MCPA Plus 340 SL:
Jęczmień jary
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, przytulia czepna, chwastnica jednostronna, komosa
biała,
maruna
nadmorska
bezwonna,
rdestówka
powojowata,
przetacznik polny, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

a) Stosowanie środka pojedynczo
Jęczmień jary, pszenica ozima

Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego 2 rozkrzewienia do fazy trzeciego
kolanka (BBCH 22-33).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) Stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem MCPA Plus 340 SL w celu
zwalczania wybranych chwastów dwuliściennych

Jęczmień jary
Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego 2 rozkrzewienia do fazy trzeciego
kolanka (BBCH 22-33).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Fenoksaprop 069 EW 1,0l/ha + MCPA Plus 340 SL 2,0 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym przy zastosowaniu środka
pojedynczo lub w mieszaninie: 1.Etykieta środka ochrony roślin Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na
której stosowany był środek Fenoksaprop 069 EW, po wykonaniu uprawy przedsiewnej
można uprawiać wszystkie rośliny.
Podczas stosowania środka Fenoksaprop 069 EW w mieszaninie ze środkiem MCPA Plus
340 SL należy również przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla tego środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Strategia zarządzania odpornością
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy
acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ACCazy powinny
być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania
chwastów,

dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,

używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

stosuj mieszanki herbicydu z grupy ACCazy z herbicydami o odmiennym
mechanizmie działania,

stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,

stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,

informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z
producentem środka ochrony roślin.
2. Podczas stosowania środka Fenoksaprop 069 EW w mieszaninie ze środkiem
MCPA Plus 340 SL należy również przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania
tego środka.
3. Środka nie stosować:
– na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,
– w okresie występowania przymrozków,
– w temperaturze powyżej 28°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%,
– podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Etykieta środka ochrony roślin Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW
3


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek oraz pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin i odpowiednie obuwie w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi stosować rękawice ochronne oraz odzież
roboczą.
Dokładnie umyć ręce po użyciu środka.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROSLIN.

Etykieta środka ochrony roślin Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 - 30°C,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć/lekarzem. Wypłukać usta.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się
pod opiekę lekarza.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


Etykieta środka ochrony roślin Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody