Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Fezan Plus 226 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 63/2016d z dnia 01.02.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-11/2014wu z dnia 16.10.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Oxon Italia SpA, Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Mediolan, Republika Włoska tel.: + 39
2 35378207, fax: + 39 2 3390275, e-mail: NGelmetti@oxon.it
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel. + 48 22 637 32 37, fax: + 48 22 637 32 38, e-mail:biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl
Fezan Plus 226 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) - 166 g/l (15,26 %)
tebukonazol
(związek z grupy triazoli) - 60 g/l (5,51 %)
Zezwolenie MRiRW nr R- 11/2014wu z dnia 16.10. 2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 63/2016d z dnia 01.02.2016 r.
Uwaga
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H 361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera chlorotalonil. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261c – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
Fezan Plus 226 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu układowym i powierzchniowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej.
Etykieta środka ochrony roślin Fezan Plus 226 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza
brunatna, rdza żółta
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby
od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30 – 39).
Przy wysokim nasileniu występowania choroby lub w przypadku odmian o większej
podatności na septoriozę paskowaną liści zaleca się wykonanie dwóch zabiegów przy
zachowaniu minimalnego okresu między zabiegami 14 dni.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy końca kłoszenia do fazy końca kwitnienia (BBCH 59 – 69).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek wykazuje średni poziom zwalczania septoriozy paskowanej liści i ogranicza
występowanie czerni kłosów.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,
o odmiennym mechanizmie działania.
3. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz
dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
Etykieta środka ochrony roślin Fezan Plus 226 SC, załącznik do decyzji MRiRW

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica - 35 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Etykieta środka ochrony roślin Fezan Plus 226 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą - nigdy nie wykonywać u osób
nieprzytomnych.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Fezan Plus 226 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody