Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka FezanZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 5/2017 wu z dnia 15.02.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
OXON ITALIA SpA, Via Sempione 195, 20016 Pero (Mi), Republika Włoska,
tel.: +39 (0) 235 3781, fax: +39 (0) 233 90 275, e-mail: oxon@oxon.it


F E Z A N


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,44%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 5/2017 wu z dnia 15.02.2017 r.


Niebezpieczeństwo

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH201- Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione
lub ssane przez dzieci.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P333+313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Fezan jest fungicydem w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej
i jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
1
Etykieta środka ochrony roślin Fezan, załącznik do zezwolenia MRiRW

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima,
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
pszenicy, septorioza plew, rdza żółta, fuzarioza kłosów

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób, od fazy 2. kolanka do końca fazy kwitnienia pszenicy (BBCH 32-69).
W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów w sezonie, pierwszy zabieg wykonać
w fazie 2. kolanka (BBCH 32), drugi zabieg wykonać około 2-3 tygodni później, po fazie
całkowitego rozwinięcia liścia flagowego (BBCH 39).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 15 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób, od fazy 2. kolanka do końca fazy kłoszenia jęczmienia (BBCH 32-59).
W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów w sezonie, pierwszy zabieg wykonać
w fazie 2. kolanka (BBCH 32), drugi zabieg wykonać około 2-3 tygodni później, po fazie
całkowitego rozwinięcia liścia flagowego (BBCH 39).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 15 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy

cylindrosporioza roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w następujących terminach

jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
lub

wiosną, w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39).
cylindrosporioza roślin kapustnych.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
lub

wiosną, od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 60-67).
zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza roślin kapustnych
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (1-zabieg jesienią lub 1-zabieg
wiosną)
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2
Etykieta środka ochrony roślin Fezan, załącznik do zezwolenia MRiRW
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:
Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.

Środek Fezan zawiera substancję czynną tebukonazol – inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor
demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się
stosowanie środka Fezan:

głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób,

tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,

przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych,
o odmiennym mechanizmie działania lub

łącznie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych,
o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie wykonywania
zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
3
Etykieta środka ochrony roślin Fezan, załącznik do zezwolenia MRiRW
W czasie kwitnienia rzepaku zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności
pszczół i innych owadów zapylających.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, jęczmień ozimy – 35 dni.
rzepak ozimy – 56 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 5oC – 25oC, w suchym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
4
Etykieta środka ochrony roślin Fezan, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody