Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Flexa
PZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 39 z dnia 24 .03.2017r.

Posiadacz zezwolenia:
Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 40 23751398

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin
Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52

Flexa


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g/l (25,3%)


Zezwolenie MRiRW nr R- 39 z dnia 24.03.2017 r.

Niebezpieczeństwo

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.OPIS DZIAŁANIA
Flexa jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, w formie koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej. Środek do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego. Środek pobierany
jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek
Etykieta środka ochrony roślin Flexa, załącznik do zezwolenia MRiRW1
merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje
redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega
wyleganiu łanu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść
flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść
flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego
(liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pojawienia się liścia
flagowego (widoczny liść flagowy, ale jeszcze nie rozwinięty) (BBCH 30–37).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu na którym stosowano środek Flexa można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek może spowodować przemijające objawy fitotoksyczności. Z tego względu należy
skonsultować wrażliwość odmian zbóż z posiadaczem zezwolenia lub jego
przedstawicielem.
2. Środka nie stosować:
− na mokre rośliny,
− przed spodziewanym deszczem lub mrozem,
− na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.:
nadmierna wilgotność podłoża, mróz, wysoka temperatura, susza, choroby lub
szkodniki;
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
Etykieta środka ochrony roślin Flexa, załącznik do zezwolenia MRiRW2
3. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym.
4. W przypadku przeznaczenia ziarna pszenżyta ozimego do przetwarzania np.
w piekarnictwie przed zastosowaniem środka w uprawie tego zboża wskazana jest
konsultacja z posiadaczem zezwolenia w zakresie ewentualnego wpływu środka na
procesy przetwarzania ziarna.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
Aparaturę i wyposażenie użyte do zabiegu należy umyć wodą z dodatkiem roztworu środka
do mycia opryskiwaczy i wypłukać trzykrotnie czystą wodą. Po każdym etapie mycia
opróżnić całkowicie układ cieczowy opryskiwacza. Zapewnić, aby cała ciecz została usunięta
ze zbiornika opryskiwacza oraz z pompy i przewodów. Usunąć dysze, otworzyć zbiornik
i pompę spustową, aby umożliwić swobodny dostęp powietrza do wszystkich części układu.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Etykieta środka ochrony roślin Flexa, załącznik do zezwolenia MRiRW3
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0°C - 30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Flexa, załącznik do zezwolenia MRiRW4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody