Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Fluron 480 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-885/2015d z dnia 27.10.2015 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R-24/2014 h.r. z dnia 28.03.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGROVENA Rafał Pawlikowski, ul. Hal era 4/22,
86-100 Świecie, tel.: 52 562 66 27, fax: 52 562 66 27, e-mail: biuro@agrovena.com.
FLURON 480 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
oksyfluorofen
(związek z grupy dwufenyloeterów) – 480 g/l
Pozwolenie MRiRW Nr R-24/2014 h.r. z dnia 28.03.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-885/2015d z dnia 27.10.2015 r.
Uwaga
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów (głównie
dwuliściennych) w cebuli i warzywach kapustnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek kontaktowy o działaniu doglebowym i nalistnym.
Tworzy warstewkę na powierzchni gleby dzięki czemu kiełkujące chwasty zamierają
stykając się ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów
powoduje również ich zamieranie.
Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, gorczyca polna, jasnota różowa, komosa biała,
pokrzywa żegawka, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty,
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne np.: gwiazdnica pospolita, mlecz polny.
Etykieta środka Fluron 480 SC, załącznik do decyzji MRiRW
1
STOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny warzywne
Cebula z siewu
Środek można stosować:
1. w dawkach dzielonych:
trzykrotnie, w dawce 0,05 l/ha - pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści cebuli, drugi zabieg
w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, trzeci zabieg w 7-10 po drugim zabiegu.
W celu zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów a szczególnie zwalczenia
ostrożenia polnego Fluron 480 SC można stosować łącznie ze środkiem Lontrel 300 SL
w dawce:
I zabieg – Fluron 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,1 l/ha
II zabieg – Fluron 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15 l/ha
III zabieg – Fluron 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15 l/ha
dwukrotnie, pierwszy zabieg w fazie 2 liści cebuli w dawce 0,1 l/ha, zabieg powtórzyć po
10 dniach stosując dawkę 0,15 l/ha
Uwaga
Środek w dawkach dzielonych (0,05-0,15 l/ha) stosować tylko na chwasty w fazie liścieni
do fazy 1 pary liści, najlepiej uzupełniająco po innych herbicydach zastosowanych
wcześniej.
2. jednorazowo
od fazy 3-4 liści cebuli
Maksymalna dawka: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
3. w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji środek stosować od fazy 3 liści cebuli
w dawce 0,25 l/ha i po dwóch tygodniach wykonać drugi zabieg stosując dawkę 0,25 l/ha.
Cebula z dymki
Opryskiwać do 5 dni po posadzeniu dymki.
Maksymalna dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
1. Środek można stosować w różnych fazach rozwojowych chwastów, najlepiej od
wschodów do okresu gdy rośliny mają około 5-7 cm wysokości. Opryskiwać tylko
suche rośliny, w dobrej kondycji, po 3-4 dniach słonecznych, w temperaturze nie
wyższej niż 23oC. Środek stosowany w tym terminie powoduje zazwyczaj przemijające
uszkodzenia liści, dlatego zabieg najlepiej wykonywać tak, aby możliwie jak
najmniejsza ilość środka przedostała się na liście cebuli.
2. Fluron 480 SC można stosować także w przypadku słabego działania wcześniej
zastosowanych herbicydów lub w przypadku, gdy chwasty są zbyt wyrośnięte i mało
wrażliwe na inne herbicydy.
3. Środek może powodować placowe odbarwienie liści cebuli z lekkim skręceniem oraz
wyłożeniem szczypioru. Objawy te ustępują po około 14 dniach od zabiegu.
4. Środka nie stosować w obecności kwitnących chwastów.
Kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior
Opryskiwać pole przygotowane do sadzenia bezpośrednio przed sadzeniem rozsady.
Nie mieszać środka z glebą.
Maksymalna dawka: 0,75 l/ha.
Etykieta środka Fluron 480 SC, załącznik do decyzji MRiRW
2
Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo pod warunkiem
wykonania uprzednio orki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji w wyniku uszkodzenia
roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
- na rośliny mokre lub uszkodzone,
- na liście i młode pędy drzew z uwagi na możliwość uszkodzeń.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W przypadku stosowania środka Fluron 480 SC ze środkiem Lontrel 300 SL przygotować
ciecz użytkową środka Fluron 480 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać Lontrel
300 SL i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa
wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które
zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Etykieta środka Fluron 480 SC, załącznik do decyzji MRiRW
3
Stosować rękawica ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przez
oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
i pokazać opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres
prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do
dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla
pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy po uwzględnieniu NASTĘPSTWA ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka Fluron 480 SC, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody