Weź udział w konkursie Dziękujemy Mamom
i wygraj nagrody dla Ciebie i Twojego dziecka

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Fox 480 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 200/2014 z dnia 25.09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Deutschland GmbH, Edmund Rumpler Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika
Federalna Niemiec, tel.: +49 2203 5039 500, fax: + 49 2203 5039 111, www.adama.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60,
infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com,
www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-500 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240
01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. „SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 86 85 84,
fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl,
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,
tel.: +48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, infolinia: +48 71 794 20 40, e-mail:
biuro_amp@adama.com
FOX 480 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
bifenoks (substancja z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l (40,6 %)
Zezwolenie MRiRW nr R-200/2014 z dnia 25.09.2014 r.
Uwaga
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Fox 480 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych
chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i rzepaku ozimym.
Etykieta środka Fox 480 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Środek działa kontaktowo i układowo, jest pobierany przez liście, kiełki oraz korzenie
chwastów. Najlepiej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwoju.
Substancja aktywna – bifenoks jest inhibitorem oksydazy protoporfirynogenu (PPO), po jej
wniknięciu rośliny wykazują dużą wrażliwość na światło.
W wyniku działania bifenoksu zakłóceniu ulega proces fotosyntezy, następnie zniszczeniu
ulegają ściany komórkowe i w efekcie następuje zasychanie chwastów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: komosa biała, tasznik pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
rumian polny.
Chwasty średnio wrażliwe:, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, mak
polny, jasnota purpurowa, samosiewy rzepaku, tobołki polne.
Chwasty średnio odporne: przetacznik polny.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chaber bławatek, bodziszek drobny, chwasty
wieloletnie.
Uwaga:
Chwasty średnio wrażliwe są zwalczane do fazy dwóch liści właściwych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,5 l/ha
Termin stosowania środka: Stosować wiosną od momentu ruszenia wegetacji, gdy zboża
znajdują się w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
W pszenżycie ozimym i życie mogą wystąpić objawy fitotoksycznego działania, które nie
mają wpływu na plon.
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,6-1 l/ha
Termin stosowania środka: jesienią po przekroczeniu przez roślinę uprawną fazy 4 liści do
końca fazy 9 lub więcej liści (BBCH 14-19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia
lub gdy chwasty znajdują się w zaawansowanych fazach rozwojowych.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów oraz zwiększenia
skuteczności zabiegu przeciwko chwastom rumianowatym Fox 480 SC można stosować
Etykieta środka Fox 480 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
w mieszaninie ze środkiem Fuego Extra 500 SC w tym samym okresie co środek Fox 480
SC stosowany samodzielnie.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Fox 480 SC 1,0 l/ha +
Fuego Extra 500 SC 1,0 l/ha

Uwagi:
1. Rzepak ozimy jest wrażliwy na działanie środka stosowanego samodzielnie, a także
w mieszaninie ze środkiem Fuego Extra 500 SC do chwili osiągnięcia fazy 4 liści
właściwych.
2. Po wykonaniu zabiegu na liście rzepaku niedostateczne pokryte kutykulą oraz na liście
wilgotne, środek może spowodować miejscowe przebarwienia, mijające najpóźniej po
4 tygodniach i nie mające wpływu na plonowanie rzepaku.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej
środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po
wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
– na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
– w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
– w temperaturze powietrza poniżej 4°C i powyżej 25°C,
– w czasie nadmiernej suszy,
– po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechaniczne wymieszać. W przypadku łącznego stosowania
ze środkiem Fuego Extra 500 SC najpierw sporządzić (w połowie wymaganej ilości wody)
ciecz użytkową środka Fox 480 SC, a następnie wlać odmierzoną ilość środka Fuego Extra
500 SC i uzupełnić wodą dokładnie mieszając. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Etykieta środka Fox 480 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować odzież ochronną.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Zebrać wyciek
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0 oC - 30oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka Fox 480 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka oraz konieczności
zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka Fox 480 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody