Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Frelizon 240 SC1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 224/2016 z dnia 28.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00,
fax: 22 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.comFRELIZON 240 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
pentiopyrad
(związek z grupy karboksyamidów) – 160 g/l (15,41 %)
pikoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 80 g/l (7,70 %)Zezwolenie MRiRW nr R-224/2016 z dnia 28.11.2016 r.


Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu
powierzchniowym, wgłębnym i lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego lub
interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby) w zwalczaniu chorób grzybowych
pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego i ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima

septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy.
Termin stosowania:
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 - 69).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Frelizon 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime
septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna.
Termin stosowania:
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 - 69).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto ozime
rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta.
Termin stosowania:
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
Termin stosowania:
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ


Należy unikać przeprowadzania zabiegu na mniej niż godzinę przed spodziewanym
deszczem.

Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, grupa FRAC 11) oraz
substancję czynną z grupy karboksyamidów (fungicydy SDHI, grupa FRAC 7). W ramach
strategii antyodpornościowej zaleca się stosować do ochrony zbóż środki grzybobójcze
zawierające substancje czynne z tych grup do maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie.
Ponadto zaleca się m.in.:
-
stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),
-
stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje
czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania lub w
mieszaninie z innym środkiem ochrony roślin o odmiennym mechanizmie działania,
zwalczającym te same grupy patogenów.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość.
Etykieta środka ochrony roślin Frelizon 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Zaleca się dwukrotne wymycie opryskiwacza po
zabiegu.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku zastosowania środka w uprawach, w których występują kwitnące chwasty,
należy stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Etykieta środka ochrony roślin Frelizon 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC,
− w dobrze wentylowanym miejscu,
− w pojemniku szczelnie zamkniętym.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .........


Etykieta środka ochrony roślin Frelizon 240 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody